תקנון

תקנון עמותת אגוד במאי ישראל (ע.ר) מס' זיהוי: 580063568

 1. 1. שם העמותה
  (א) בעברית: "בת"י- אגוד במאי התיאטרון ישראל"

  (ב) באנגלית: THE ISRAELI STAGE DIRECTORS GUILD

   

  2. מטרות העמותה
  א. הגדרת מעמד הבמאי כאמן יוצר בתחום התיאטרון, העומד בראש צוות יוצרים ומבצעים.

  ב. ייצוג האינטרסים האמנותיים, המקצועיים, והכלכליים של חברי האיגוד בפני התיאטראות השונים לסוגיהם

  ג. יצירת איגוד של במאי תיאטרון שהינו איגוד משמעותי ומהותי המשפיע ומעורב בקביעת סדר היום והשיח האומנותי והתרבותי בישראל.

  ד. תביעת מעורבות וייצוג הולם של נציגי איגוד במאי התיאטרון בכל מוסד, גוף או וועדה הדנים או מקבלים החלטות בתחום התיאטרון. בין היתר בתחום הקצאת משאבים, מינויים לתפקידי מפתח והשפעה על מדיניות רפרטוארית או אחרת.

  ה. האיגוד הוא בית לבמאי התיאטרון המעלים את עבודותיהם על במה מקצועית בישראל בכל השפות.

  ו. יצירת תנאי עבודה בסיסיים והכרחיים, אמות מידה לנאותות הפקתית בכל שלבי ההצגה – מתחילת ההכנות לקראתה ועד לשלבי הרצתה.

  ז. יצירת הזדמנויות ליצירה עצמאית של במאים מתוך הכרה בחשיבותה, ודאגה לקיומם של תנאים הולמים שיאפשרו זאת.

  ח. עידוד דיאלוג אומנותי בין חברי האיגוד עצמו, ובין האיגוד לגופים מקבילים בתחומי אומנות שונים, בתיאטרון ומחוצה לו.

  ט. טיפוח קשרים עם ארגונים וגופים בתחום התיאטרון בישראל ומחוצה לה, למען קידום מטרות משותפות.

  י. יצירת קוד אתיקה שיגדיר כללים נורמטיביים להתנהלות קולגיאלית בקרב חברי האיגוד.

  יא. סיוע וטיפוח במאים צעירים בראשית דרכם.

  יב. הקמת קרן עזרה הדדית שתסייע ותתמוך בבמאים המצויים במצוקה.

  3. סמכויות העמותה
  לעמותה תהיינה הזכויות והסמכויות המנויות לעיל ולהלן וכל הזכויות והסמכויות המוקנות בחוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיינה לעמותה, לשם קידום מטרותיה, הסמכויות הבאות:

  (א) לעשות כל פעולה חוקית שהיא, על פי שיקול דעתם של חברי המוסדות המוסמכים של העמותה, לשם קידום מטרותיה של העמותה. זאת לרבות ביצוע התקשרויות, חתימה על הסכמים, מזכרים, מסמכים והוראות, ייפוי כוח והתחייבויות, ביצוע עסקאות כספיות, שכירה והשכרה, רכישה או קבלה של נכסים ו/או זכויות, ו/או התחייבויות מכל סוג שהוא, לשם קידום מטרות העמותה.

  (ב) לנהל משא ומתן ולקיים קשרים ומגעים עם ארגונים וגופים שונים לשם קידום מטרות העמותה.

  (ג) העמותה היא מלכ"ר ופועלת כמוסד ציבורי. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.

  4. תנאים לחברות בעמותה
  (א) רשאי להתקבל כחבר בעמותה כל אדם שיש לו ניסיון בבימוי המספקים לדעת הנהלת העמותה, ובלבד שביים או הינו מביים הפקה אחת בתיאטרון ציבורי, או ביים או הינו מביים, שתי הפקות במסגרת התיאטרון העצמאי, או במסגרת פסטיבל תיאטרון כלשהוא.

  (ב) על ההצגה לקיים תנאי של מכירת כרטיסים.

  (ג) תנאים א' ו-ב' הינם תנאים מצטברים.

  5. מועמדים לחברות בעמותה
  (א) כמועמד לחברות בעמותה רשאי להתקבל כל אדם שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל להתקבל
  כחבר בעמותה, אך הצהיר בפני העמותה כי יש לו כוונות לפתח קריירה בבימוי.

  (ב) הגדרת מועמד לחבר בעמותה הינה למשך פרק זמן של שנה אחת, ובתום אותה שנה אם יעמוד בתנאי הקריטריונים כפי שפורטו בסעיף 4 לעיל, יהא רשאי להגיש בקשה להתקבל כחבר מלא.

  (ג) אם התקבל מועמד לחברות לפי תנאי ס"ק (א) בין החודשים אפריל לאוגוסט, תידון זכאותו
  לחברות מלאה באסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מכן. אם יתקבל
  מועמד לחברות בין החודשים ספטמבר למרץ, תידון שנת המועמדות שלו באסיפה הכללית
  השנתית השניה שתתקיים לאחר מכן.

  (ד) מועמד לחברות רשאי להיות נוכח בכל פעילויות העמותה, לרבות בישיבות האסיפה הכללית, אולם לא תהיה לו זכות הצבעה.

  (ה) לא עלה בידי מועמד במהלך אותה שנה להוכיח שעמד בתנאים לחברות לפי הקריטריונים דלעיל למעבר לחברות מלאה במועדים שנקבעו לעיל, תפקענה זכויותיו על פי ס"ק (ד) לעיל. הוועד המנהל רשאי להאריך את תקופת המועמדות בשנה נוספת על פי בקשת המועמד בכתב.

  (ו) מועמד לחברות שפקעו זכויותיו כאמור לעיל, יהיה רשאי להגיש בקשה מחודשת להתקבל
  כמועמד לחברות.

  (ז) אדם שיתקבל כמועמד לחברות ישלם דמי מועמד לחברות בשיעור 75% מדמי החבר הרגילים.

  6. מועמדים לחברות בעמותה
  (א) כל מי שרואה עצמו מועמד להיות חבר בעמותה ואשר עומד בתנאים לחברות שיפורטו לעיל, יגיש בקשה בכתב להנהלת העמותה בלשון זו:

  "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

  (ב) בנוסף ימסור המועמד בכתב פרטים על השכלתו וניסיונו המקצועי ויתחייב בחתימת ידו לקיים את קוד האתיקה של העמותה ואת החלטות הנהלת העמותה שהתקבלו עד לאותו מועד ומאותו מועד ואילך.

  (ג) ההחלטה בדבר קבלת מועמד כחבר בעמותה או אי קבלתו נתונה בידי ההנהלה

  (ד) סירבה ההנהלה לקבל מועמד כחבר בעמותה, יהא רשאי אותו מועמד לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה של העמותה.

  (ה) עם קבלתו של חבר לעמותה הוא ייחשב כמי שהסמיך את העמותה ומוסדות המוסמכים להיות נציגיו הבלעדיים בכל הקשור בפעולות העמותה ובקידום מטרותיה.

  (ו) חבר שיתקבל לעמותה, ישלם דמי חבר חודשיים כפי שייקבע ע"י הנהלת העמותה מעת לעת.

  7. חברות בעמותה
  (א) החברות בעמותה והפעילות בה ובמוסדותיה מושתתים על עקרון התנדבותי שלא על מנת לקבל תגמול. העמותה רשאית לקבוע תשלום לחברי הועד וחברי ועדת בקורת עבור גמול ישיבה והחזר הוצאות בלבד, אשר לא יעלו על הקבוע בתקנות העמותות, ובכפוף לכללי מנהל תקין.

  (ב) חברי העמותה יהיו רשומים בפנקס החברים, ובו פירוט שם החבר, ת.ז, מען, תאריך תחילת חברות בעמותה ותאריך פקיעתה.

  (ג) הנהלת העמותה תנהל את פנקס החברים והיא בלבד מוסמכת לשנות את הרישום בו ולעשות שימוש כלשהו ברשימת החברים.

  (ד) חבר העמותה לא יהיה אחראי באופן אישי בגין פעולות העמותה, עסקיה והתחייבויותיה.

  (ה) החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

  8. זכויות חבר העמותה
  (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

  (ב) חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר, וכן להציע מועמד לבחירה, לכל אחד ממוסדות העמותה. תנאי לזכות זו הוא תשלום חובותיו של החבר לעמותה לפני עריכת הבחירות (ובכפוף לאמור בסעיף 11 להלן, לעניין "חבר המאייש משרת ניהול")

  (ג) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

  (ד) חבר העמותה זכאי לקבל מידע על פעולות העמותה מכל מוסדותיה וכן לקבל את פרסומי העמותה.

  9. חובות חבר העמותה
  (א) חבר העמותה חייב לכבד ולקיים את תקנון העמותה כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ואת קוד האתיקה של העמותה, וכן את כל החלטות האסיפה הכללית, ההנהלה וכל יתר מוסדותיה המוסמכים של העמותה.

  (ב) חבר העמותה חייב לסייע לה ולמוסדותיה המוסמכים בהשגת מטרותיה, ולשמור על כבודם של העמותה ומוסדותיה.

  (ג) חבר העמותה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים, בשיעור שיקבע על ידי ההנהלה מעת לעת. התשלום, או מתן התחייבות לתשלום, יעשו עד סוף חודש פברואר בכל שנה, או כפי שתקבע ההנהלה.

  (ד) הנהלת העמותה רשאית לקבוע מעת לעת קריטריונים שונים, למתן הנחות או פטורים מדמי החבר.

  (ה) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

  (ו) חבר שחברותו בעמותה פקעה מסיבה כל שהיא, יהיה רשאי לשוב ולבקש להתקבל כחבר. הנהלת העמותה רשאית להתנות את קבלתו מחדש של החבר בתשלום סכום השווה לדמי החבר המגיעים ממנו בעבור התקופה שממועד עזיבתו ועד למועד חזרתו אליה, כאילו לא נפסקה חברותו.

   

   

  10.פקיעת חברות בעמותה

  (א) החברות בעמותה פוקעת –

  (1) בפטירת החבר או בהכרזתו כפסול דין.

  (2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה שלושים יום מראש;

  (3) בהוצאת חבר מן העמותה.

  (ב) ההנהלה רשאית להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

  (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

  (2) החבר לא קיים את הוראות תקנון העמותה או לא עמד בכללי קוד האתיקה או את החלטות מוסדותיה המוסמכים.

  (3) החבר פעל באופן שפוגע בעמותה או במטרותיה.

  (4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

  (ג) לא יוצא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתנה לו ההנהלה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה, ולא יוצא מן העמותה מהטעמים האמורים בתקנות משנה (ב) (1), (2) או (3) אלא לאחר שההנהלה התרתה בו ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.

  (ד) ביטול חברות מחייב רוב של שני שלישים מחברי הועד הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. בכל מקרה בו הופסקה חברות ביזמת החבר או ביוזמת העמותה יפקעו כל זכויותיו, ולא יהיה זכאי להחזר דמי חבר ששולמו.

  11. חבר עמותה המאייש משרת ניהול

  חבר עמותה המאייש משרת ניהול מוסד ציבורי בתחום אמנויות הבמה יישא בתקופת כהונתו בכל הזכויות והחובות ככל חבר אחר, למעט:

  (1) הזכות להיבחר למוסדות העמותה.

  (2) החבר לא יוכל לקחת חלק בהצבעות שתערכנה בתחום המקיים ניגוד אינטרסים עם תפקידו.

  12.מתן הודעות לחבר

  הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל, או אלקטרוני, או פקסימילה, אל מענו הרשום בפנקס חברי העמותה; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

  13.מוסדות העמותה

  א. האסיפה הכללית

  (1) יומה, שעתה מיקומה וסדר יומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הנהלת העמותה.

  (2) אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חברי העמותה לפחות שבעה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

  (3) אסיפה כללית רגילה תתאסף לפי הודעת ההנהלה, ובלבד שתתקיים לפחות אסיפה כללית אחת לשנה בין חודש ינואר לחודש מרץ. בסדר יומה של אסיפה זו ייכללו דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה וועדת הבקורת. האסיפה תדון בהם ותבחר בהנהלה ובועדת הבקורת, שתמנה לא פחות משני חברים.

  (4) מנין- אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; לא נתכנס המניין האמור תוך רבע השעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תיפתח האסיפה והנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

  (5) ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית מיוחדת ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה. לא כונסה אסיפה כללית תוך 21 יום מיום שהוגשה הדרישה לפי תקנת משנה זו, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אסיפות ע"י ההנהלה.

  (6) אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה. יושב הראש ינהל את האסיפה והמזכיר ינהל את פרוטוקול האסיפה.

  (7) באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית.

  (8) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

  (9) ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת יד, אלא אם הנהלת העמותה, או לפחות חמישה מחברי העמותה הנוכחים באסיפה, או יו"ר האסיפה דרשו שתהיה חשאית.

  (10) בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

  (11) האסיפה הכללית רשאית לקבוע תשלום לחברי הועד וחברי ועדת בקורת עבור גמול ישיבה והחזר הוצאות בלבד, אשר לא יעלו על הקבוע בתקנות העמותות. האסיפה תקבע את שיעור התשלומים ותהיה רשאית לעדכנו מעת לעת בהתאם לאמור בתקנות.

  ב. ההנהלה

  (1) ההנהלה (ועד המנהל של העמותה) תנהל את ענייני העמותה ובידיה תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון זה לאסיפה הכללית או במוסד אחר ממוסדות העמותה.

  (2) ההנהלה תייצג את העמותה על מסמכים שיחייבו את כל חברי העמותה, ותבצע בשם העמותה את הפעולות הדרושות לפי שיקול דעתה, לשם השגת מטרות העמותה.

  (3) ההנהלה תמנה תשעה חברי עמותה שנבחרו על ידי האסיפה הכללית. על אף האמור, האסיפה הכללית רשאית לקבוע לפני כל בחירה של הנהלה חדשה כי מספר חברי הועד יהיה פחות מתשעה, אולם לא פחות מחמישה, והיא רשאית מעת לעת לחזור ולהגדיל את מספר חברי ההנהלה ובלבד שלא יעלה על תשעה. החלטה כאמור לעיל תעמוד בתוקפה עד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית.

  (4) ההנהלה תכהן מיום בחירתה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בהנהלה חדשה, תקופת הכהונה מוגבלת כמפורט בסעיפים 13 ב' (6) ,13 ב' (8) להלן.

  (5) חברי ההנהלה יבחרו מתוכם את יושב ראש ההנהלה ואת ממלא מקומו.

  (6) בחירות להנהלה תערכנה באסיפה הכללית אחת לשנה, בחודש מאי. קדנציה של חבר מכהן תהא שנה.

  (7) חבר ההנהלה היוצאת יכול להגיש מועמדות ולהיבחר להנהלה הבאה.

  (8) ניתן להיבחר להנהלה לכל היותר לארבע קדנציות רצופות.

  (9) ההנהלה תהא רשאית לצרף חבר עמותה כיועץ חיצוני להנהלה.

  (10) חבר ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו כאשר הודעת התפטרות בכתב תינתן להנהלה 30 יום מראש. ועד ההנהלה רשאי למנות חבר מחליף במקומו של החבר הפורש, אולם אינו חייב לעשות כן ובלבד שמספר חברי ההנהלה לא יפחת מחמישה. למען הסר ספק, כל עוד תימנה ההנהלה חמישה חברים או יותר לא תפגע פעילותה. פחת מספר חברי ההנהלה לארבעה או פחות ייכנס יו"ר ההנהלה אסיפה כללית שלא מן המניין בהזדמנות הקרובה ובה ייבחרו חברי הנהלה חדשים.

  (11) חבר ההנהלה יחדל לכהן אם –

  (א) הגיש את התפטרותו בכתב או הודיע על התפטרותו בישיבת הנהלה.

  (ב) הוכרז פסול דין או פושט רגל.

  (ג) חדל להיות חבר בעמותה.

  (ד) העבירה אותו האסיפה הכללית מכהונתו.

  (ה) נעדר מישיבות ההנהלה במשך שלוש ישיבות רצופות ללא הצדקה ראויה.

  (12) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

  (13) ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, מקומן, ההזמנה להן וסדר יומן. מנין חברי ההנהלה הדרוש לישיבת הנהלה הוא לפחות שלושה כאשר אחד מהם הוא היו"ר. במידה ונבצר ממנו להיות נוכח, יהיה נוכח בישיבה ממלא מקום היו"ר.

  (14) החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות המצביעים, בהצבעה אישית. אם בהצבעה אישית הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה.

  (15) ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה והוא ישמר בארכיון האיגוד.

  (16) חתימת יו"ר ההנהלה או חתימת מי שנתמנה על ידו, על מסמכי מנהל שגרתיים, לרבות התכתבויות שוטפות, תיחשב בגדר התחייבויות ו/או התקשרויות בעלות אופי משפטי, תהא מספיקה לשם ייצוג העמותה וענייניה בפני כל אדם, ארגון או גוף. נבצר מיושב ראש ההנהלה למלא את תפקידו, ישמש ממלא מקומו כיו"ר ההנהלה.

  (17) ההנהלה רשאית למנות בעלי תפקידים מקצועיים בעמותה, בשכר או בהתנדבות, כדוגמת: רו"ח, יועמ"ש וכד'. לקבל ולפטר עובדים וכן להתקשר בשם העמותה בכל ההתקשרויות וההתחייבויות כפי שתמצא לנכון במסגרת מטרות העמותה. ההנהלה רשאית להחליט להחזיר לנושאי תפקידים בעמותה הוצאות בפועל שהוציאו במסגרת תפקידם בהתאם לתקנות העמותות.

  (18) ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה ו/או עובדיה, לפחות, שחתימתם יחד בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס תחייב את העמותה לכל דבר ועיניין, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשם העמותה פעולות שהן בתחום סמכות ההנהלה.

  (19) ההנהלה רשאית למנות ועדות משנה לכל עניין שתראה לנכון הקשור בפעילות העמותה ומטרותיה. ועדות המשנה תדווחנה להנהלה באופן שוטף על פעילותן. וועגדות משנה שאינן מורכבות רק מחברי ועד רשאיות להמליץ בלבד.

  (20) ההנהלה רשאית מעת לעת לקבוע קריטריונים למדדים ביחס לנאותות תנאי עבודתם של בימאים, בימוי בכלל ונושאים אחרים שייראו לה, לקידום מטרות העמותה.

  ג. ועדת הבקורת

  (1) ועדת הביקורת תבדוק, כפי שתמצא לנכון, את ענייניה הכספיים והאחרים של העמותה, את פנקסיה ומסמכיה.

  (2) חברי וועדת הביקורת ייבחרו בידי האסיפה הכללית, ומספרם יהיה שלושה. כל חבר בעמותה ראשי להגיש מועמדותו לכהן בוועדת ביקורת.

  (3) ועדת הביקורת רשאית לדרוש מן ההנהלה להיפגש עמה, וזאת בכתב בהודעה מוקדמת של חמישה עשר יום.

  (4) ועדת הביקורת רשאית להגיש דין וחשבון בכתב לאסיפה הכללית, ורשאית להביא לפני האסיפה הכללית דין וחשבון בעניין פעולות הנהלת העמותה ושאר מוסדותיה. נציג מטעמה רשאי להקריא אותו באסיפה.

  ד. קרן עזרה הדדית

  (1) האסיפה הכללית מסמיכה את ההנהלה לפעול להקמת והפעלת קרן עזרה הדדית, ובלבד שנקבעו על-ידי האסיפה הכללית קריטריונים ברורים ופומביים לחלוקת כספי הקרן, ונמצאו מקורות מימון לקרן.

  (2) ההנהלה מוסמכת למנות ועדה שחבריה יהיו חברי העמותה, שתדון בבקשות התמיכה ותכריע בהן. החלטות הועדה תקבלנה תוקף לאחר אישור הוועד המנהל.

  14.ניהול חשבונות העמותה

   

  (א) העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי, ותפעל לפי נוהל כספי בכתב. ההנהלה רשאית למנות רואה חשבון שיבקר את חשבונות העמותה ויערוך את מאזנה.

  (ב) הנהלת העמותה תביא לפני כל אסיפה כללית שנתית מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה. הדין וחשבון יוגש לועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה.

  (ג) לעמותה יהיה חשבון או חשבונות בנקאיים וכל ענייני הכספים יתנהלו באמצעות חשבונות אלה בלבד. כל ההתקשרויות, ההתחייבויות והתשלומים, לרבות שיקים והוראות תשלום אחרות של העמותה, יחתמו בידי חברי ההנהלה שהוסמכו לכך בהתאם לסעיף 13 לעיל הדן בחובות ההנהלה.

  (ד) כל חבר עמותה רשאי לעיין בשעות פעילות העמותה במסמכי העמותה, חשבונאים ואחרים, ולקבל מכל חבר הנהלה ומכל עובד עמותה כל מסמך וכל מידע שברשותם, למעט במקרה של ניגוד אינטרסים, והכל כאמור בתיאום מראש.

  15.פירוק העמותה

   

  (א) העמותה רשאית, באסיפה כללית מיוחדת שתזומן במיוחד למטרה זו, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים.

  (ב) ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

  (ג) פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אותם נכסים לידי עמותה אחרת או מוסד ציבורי אחר, כשמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חברי העמותה. האסיפה הכללית תבחר, לשם העברת הנכסים, בגוף ציבורי העוסק בעינייני תיאטרון או אמנות ומטרותיו קרובות למטרות העמותה.

   

  16.המשכיות

  כל מוסדות העמותה הפועלים ביום אימוץ תקנון זה דינם כדין מוסדות שנבחרו עפ"י תקנון זה. זאת, עד לבחירת מוסדות חדשים תחתם.

  17. שינוי תקנון

  תקנון זה יהא בתוקף מיום אישורו באסיפה הכללית. שינוי תקנון העמותה ומטרותיה יעשו אך ורק על פי החלטת האסיפה הכללית ברוב מיוחד של 2/3 מהחברים הרשומים בפנקס החברים של העמותה ושילמו דמי-חבר.

בימאי/ת תיאטרון - עדיין לא נרשמת לבת"י?

מה חדש?

קולות קוראים

במאיות ובמאים

חדשות בת"י

אירועים