משבר הקורונה

עדכון 8/2/21

במאיות ובמאים יקרים,

לפניכם ההנחיות החדשות בנוגע לביטול התו הירוק באירוע תרבות:

להלן הכללים החלים על פעילות בתחום התרבות החל מיום 7 לפברואר 2022 ועד ל-1 במרץ 2022:
1. עטיית מסכה:
א. ככלל ולמעט חריגים שנמנו בדין, חובה על מי ששוהה במקום סגור מחוץ למקום מגוריו לעטות מסיכה.
כמו כן, חובת עטיית המסכה חלה גם על מי ששוהה בהתקהלות של למעלה מ-50 אנשים בשטח פתוח.
ב. הוראה זו אינה חלה על אדם המבצע פעילות ספורט.

2 .הפעלת מקום ציבורי או עסקי:
א. המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב
בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה
כאמור;
ב. המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת
עטיית מסכה במקום;
ג. אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה
לפחות, על חובת עטיית מסכה.
ד. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום הוראות אלה (ממונה קורונה).

3. פעילות תרבות בנוכחות קהל (הקרנת סרט, הצגת תיאטרון, קונצרט, הופעת מחול או מוסיקה, אירוע
ספרותי וכד'), שאינה בהושבה בלבד, יכולה להיעשות רק בכפוף לתנאים הבאים:
א. הכניסה תותר רק למי שעונה על התנאים המפורטים בסעיף 4 להלן;
ב. חלה חובת עטיית מסכה במשך כל זמן הפעילות;
ג. מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת
התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק", כתנאי לכניסה למקום;
ד. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית
ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום;
ה. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בכללים אלה;
ו. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה, ולא
ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
ז. המחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקומות בולטים לעין, בשפות
עברית, ערבית ואנגלית, לרבות בכניסה אליו;
ח. אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה
לפחות, על חובת עטיית מסכה;

4 .בפעילויות המפורטות בסעיף 3 ניתן להכניס לקהל רק מי שעונה על אחד התנאים הבאים:
א. הציג אישור "תו ירוק" שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או
מחוסן החל מיום 2021.10.3;
ב. הציג אישור שקיבל אדם ממשרד הבריאות על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף
הקורונה שמתנהל בישראל;
ג. הציג אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א
לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977 ,כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה
בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;
ד. הציג אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א
לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977 ,כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה
בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-7 ימים
ממועד ביצוע הבדיקה;
ה. הציג אישור על תשובה שלילית לבדיקת קורונה מיידית;
ו. הוא פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה;
יודגש כי המגבלות המפורטות בסעיפים 4-3 לעיל אינן חלות על מוזיאונים, ספריות ציבוריות, או פעילות תרבות הנעשית בהושבה בלבד.

בימאי/ת תיאטרון - עדיין לא נרשמת לבת"י?

מה חדש?

קולות קוראים

במאיות ובמאים

חדשות בת"י

אירועים