הערות האיגוד למתווה הסיוע המיוחד למוסדות תרבות נוכח מצב חירום בעת מלחמת "חרבות ברזל"

רקע לבקשת התיקונים:

בשעת החירום הקודמת, במגפת הקורונה משרד התרבות העביר סיוע מיוחד למוסדות התרבות עם מטרות זהות למתווה זה שעיקרן שימור העובדים של המוסדות השונים. לצערנו מוסדות התרבות בחרו להדיר את היוצרים והיוצרות מהסיוע שהועבר להם מכיוון שהמתווה לא נוסח בצורה המחייבת  את המוסדות לפצות יוצרים שפרנסתם נפגעה עקב ביטול פעילויות התרבות.

במתווה הנוכחי אין שום הנחיה או נוסחה המנחה את המוסדות כיצד לחלק את כספי הפיצוי לעובדיה. מצב זה מאפשר, שוב כפי שקרה בעבר, אפשרות להדרה והפליה בין העובדים השונים של המוסדות.

בת"י מייצג את במאי ובמאיות התיאטרון בישראל, אך במכתב זה אנו מתיחסים לכלל יוצרי ויוצרות התיאטרון בעיקרם הבמאים, המחזאים והמתרגמים.

יוצרי התיאטרון שלעיל מועסקים תחת הסכם לפיו לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד ביניהם לבין התיאטרון והם נחשבים לספקי שירותים (קבלנים עצמאים / פרלנסרים).

שכרם מורכב ממקדמה על חשבון תמלוגים ותמלוגים: המקדמה משולמת ליוצרים במהלך תקופת הבימוי או הכתיבה או התרגום ולאחר מכן הם זכאים לתמלוגים שוטפים מהצגותיהם. המקדמה מקוזזת מתוך התמלוגים הראשונים להם זכאי היוצר.

כך, שבמסגרת ההסכמים של הבמאים והמחזאים עם התיאטרון – כל שכרם הינו למעשה תמלוגים מהכנסות או מרווחי ההצגות שהם מביימים.

ה"תמלוגים" עשויים להוות סכום קבוע ומוסכם לכל מופע, או נגזרת באחוזים בשיעור של עד כ-10% מסך ההכנסות (או רווחי המופע) הם מהווים למעשה את כל התמורה עבור שירותיהם לתיאטרון. לתשומת ליבכם, קיימת תפיסה שגויה לפיה "תמלוגים" הם מאין "בונוס" ליוצר, אולם בפועל אין הדבר נכון. ה"תמלוגים" הם למעשה כל פרנסתם של היוצרים, שממנה הם מתקיימים.

לכן ולהסרת ספקות בעניין זכאותם של הבמאים ו/ או המחזאים לקבל פיצוי, נבקש להוסיף לסעיף ההגדרות מספר 2, את ההגדרה "תמלוגים" כך:

"תמלוגים" – "תמורה המשולמת לאדם שסכומה קבוע לכל מופע של תוצרי שירותיו או סכום המחושב כנגזרת מהכנסות או מרווחי המוסד מתוצרי שירותיו"

כמו כן, נבקש לבצע תיקון להגדרת "עובד", כך:

"עובד" אחד מאלה:

(א)  אדם שהועסק על ידי מוסד, לרבות באמצעות חברת כח אדם, במסגרת יחסי עבודה במהלך שנת 2023 או חלקה ובלבד שהיה מועסק עם תחילת שעת החירום;

(ב)  אדם שהמוסד רכש ממנו שירותים במהלך שנת 2023 והיה בהתקשרות עם המוסד בתחילת שעת החירום, בין אם התקיימו בינו לבין המוסד יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, בין אם תמורת שירותיו סוכם בינו לבין המוסד כי ישתכר שכר שירותים בסכום קבוע ומוסכם מראש ובין אם סוכם בינו לבין המוסד כי ישתכר שכר שירותים כתמלוגים מהכנסות יצירותיו; אין מניעה שהחשבונית בגין השירותים תינתן למוסד על ידי מי שמייצג אותו לצרכים פיננסיים לרבות על ידי סוכן או אדם שמבצע עבודה במוסד באמצעות חברת כוח אדם;

 

אופן חישוב התשלום:

 

ראשית, יצוין כי נכון למועד הגשת השגה זו יוצרי תיאטרון המועסקים כקבלנים עצמאיים אינם זכאים לדמי אבטלה או אבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. מכאן שהפיצוי נשוא כתב זה מהווה למעשה הפיצוי היחיד ממנו הם אמורים להתקיים בימים אלה.

"הכנסות ההצגה", מהם נגזרים התמלוגים, עשויות להגזר משני מקורות בתרחישים שונים:

הצגה הנמכרת מראש לרוכש חיצוני – שמחירה לרוכש הינו קבוע ועשוי להשתנות במעט בהתאם לעלות הרצתה השוטפת מיקומה וכיוצב'.

הצגה ב"קופה פתוחה": הצגה אשר הכרטיסים הנמכרים לה נמכרים בקופה לכל צופה מעוניין.

לכן, במקרה בו בין המוסד לבין היוצר קיים הסדר לפיו התמורה משולמת כנגזרת באחוזים מהכנסות ההצגה

הגדרות, לנוסחה:

"שיעור האחוז המוסכם" שיעור האחוז מתוך ההכנסות עליו סוכם בהסכם בין הספק למוסד;

"סך ההכנסות מהצגות שנמכרו מראש" – סך ההכנסות שאמור היה מוסד לקבל מהצגות שנמכרו מראש ובוטלו;

"סך ההכנסות מהצגות בקופה פתוחה" –מספר ההצגות הפתוחות שאמור היה המוסד לקיים ואשר בוטלו במכפלת הכנסות הממוצעות שהתקבלו מאותה ההצגה עת הוצגה "בקופה פתוחה" בשלוש החודשים הקודמים;

הנוסחה:

מכאן נבקש לחשב את הפיצוי המגיע פי הנוסחה הבאה:

                                    סך ההכנסות מהצגות שנמכרו מראש

       + (ועוד)           סך ההכנסות מהצגות מקופה פתוחה

       X (כפול)          שיעור האחוז המוסכם =

       = (שווה)          "סך ההכנסות המגיעות לספק"

 סכום הפיצוי לספק יהיה שיעור של 50% מסך ההכנסות המגיעות לספק.

דגשים:

על הסיוע המיוחד להתייחס גם למוסדות תרבות אשר מארחים מופעים לפי חלוקת הכנסות המחושבים לפי מבחני התמיכה, כגון מרכזי הפרינג' השונים. על מנת לא לפגוע ביוצרים במקרה של הכנסות לפי חלוקת אחוזים יש להשתמש באותה נוסחה שהוגדרה לתמלוגים. לפי הנוסחה הבאה:

הגדרות, לנוסחה:

"סך ההכנסות מהצגות בקופה פתוחה" –מספר ההצגות הפתוחות שאמור היה המוסד לקיים ואשר בוטלו במכפלת הכנסות הממוצעות שהתקבלו מאותה ההצגה עת הוצגה "בקופה פתוחה" בשלוש החודשים הקודמים; בכורות, ומופעים שלא הוצגו בשלושה חודשים האחרונים יפוצו 

 

לפי ממוצע של הצגות בכורה שהוצגו באותו אולם שנקבע המופע המבוטל בשלושת החודשים הקודמים לפני תחילת מצב החירום.

הנוסחה:

50% מסך ההכנסות בקופה פתוחה שהיה אמור לקבל היוצר עבור אירוע תרבות שביטול.

 

בברכה,

בת"י- איגוד במאי ובמאיות התיאטרון בישראל

בימאי/ת תיאטרון - עדיין לא נרשמת לבת"י?

מה חדש?

קולות קוראים

במאיות ובמאים

חדשות בת"י

אירועים