הצטרפו עכשיו לבת
הסכם במאי- שחקן

הסכם במאי- שחקן

הסכם בין שח"ם לבין בת"י בנוגע לתנאי העסקת שחקנים בהפקות פרינג'

ביום 25.07.12 נחתם הסכם בין שח"ם לבין בת"י בנוגע לתנאי העסקת שחקנים בהפקות פרינג'.

מדובר בהסכם ראשון מסוגו המסדיר את תנאי העסקת שחקנים החברים בשח"ם בהפקות פרינג' אותם יוצרים במאים החברים בבת"י. על ניסוח ההסכם עמלו במשך שבועות רבים שני צוותים, האחד מצד שח"ם והשני מצד בת"י. מצד בת"י הצוות כלל את סיני פתר – יו"ר בת"י, הבמאים אורי אגוז, שלמה פלסנר, ודליה שימקו וכן את שרון בר–לב – מרכזת פעילות העמותה וזאב שצקי- היועץ המשפטי של בת"י. מצד שח"ם הצוות כלל את דביר בנדק – יו"ר שח"ם, השחקנים אסתי זקהיים ומולי שולמן, וכן את שחר בוצר – מרכז פעילות העמותה ועו"ד אדם כהן שטורם – מרכז המחלקה המשפטית. אנחנו מעוניינים להודות לכל האנשים הללו שעסקו במלאכה והקדישו מזמנם וממרצם לצורך קידום והסדרת הנושא החשוב הזה.

הרקע לחתימת ההסכם

כידוע לכם, תחום הצגות הפרינג', הינו תחום הנוגע לחברים רבים ומהווה תחום עיסוק חשוב. באופן מסורתי, הואיל ומדובר בתחום בעל משאבים כספיים מצומצמים ביותר ביחס לתיאטרון הממסדי, הרי שהעשייה הן מצד השחקנים והן מצד היוצרים נעשתה בעיקרה מתוך רצון טוב, ולשם היצירה האמנותית.
אולם, על אף הרצון הטוב העומד בבסיס יצירת הצגות הפרינג', נוצר צורך הן מצד השחקנים והן מצד היוצרים/במאים לקבע מספר כללי יסוד בהתנהלות שבין היוצרים לשחקנים, על מנת שאף אחד מן הצדדים לא ירגיש כי אותו רצון טוב מנוצל על ידי אחד הצדדים באפן שפוגע בצד השני וכי כל צד ידע כי ישנם מספר כללי יסוד אשר חייבים להתקיים בבסיס העבודה המשותפת בין שחקנים ליוצרים בתחום הפרינג'.

עיקרי ההסכמות

ההסכם יחול על כל השחקנים החברים בשח"ם ועל כל הבמאים החברים בבת"י. כלומר, בכל מקרה בו הינכם מתעתדים ליצור או לביים הפקת פרינג' בה השחקן הינו חבר שח"ם, הינכם זכאים לחתום עמו על ההסכם האישי המצורף כנספח. הנכם יכולים לברר בבת"י האם שחקן מסוים הינו חבר שח"ם.

· כל שינוי או תוספת לחוזה האישי המצורף כנספח לא תגרע מהזכויות של הבמאי הקבועות בחוזה האישי. לכן, אנו ממליצים לכם בכל מקרה בו השחקנים מבקשים להוסיף סעיפים או לשנות סעיפים מנוסח החוזה האישי המצורף כנספח, להעביר את החוזה לפני החתימה לבדיקה משפטית בבת"י, על מנת לוודא כי זכויותיכם אינן נפגעות מהתוספת או השינוי.

· זכויות היוצרים של הבימוי הינן של הבמאי. במידה וכתיבת המחזה תתבצע כתהליך משותף עם השחקן והבמאי ירצה להוסיף סעיף המעגן את זכויות היוצרים, על סעיף זה לעבור את אישור האיגודים.

החלק השני, והמצורף כנספח א' להסכם, הינו נוסח החוזה האישי שצריך להיחתם בכל מקרה של התקשרות בין במאי החבר בבת"י לבין שחקן החבר בשח"ם לצורך השתתפות בהפקת פרינג'. הסכם זה למעשה כולל את כללי היסוד להתקשרות בין הבמאי/ היוצר לבין השחקן, ומטפל בנושאים רבים העולים בעבודה המשותפת. הנושאים המטופלים בהסכם האישי הינם:

· התחייבויות הדדיות של הבמאי ושל השחקן לתרומה מירבית להצלחת ההצגה, עמידה בלוחות זמנים ומתן אילוצים מצד השחקן מידי שבועיים.

· חובת פירוט מבעוד מועד על סצינות אלימות או סצינות הדורשות עירום.

חזרות
הגדרת משך חזרה מריבי (8 שעות) ומתן הפסקה.
הגדרת תקופת החזרות.
מתן אילוצים במהלך תקופת החזרות.
הגדרת התמורה המינימאלית המגיעה לשחקנים בגין השתתפותם בחזרות שנקבעה ל 20% מהתקציב הכולל של ההפקה.
עזיבה והעזבת שחקן במהלך תקופת החזרות ופיצוי לשחקן או לבמאי במקרה הצורך.

הצגות
חלוקת הכנסות מההצגה. עוגן בהסכם העיקרון של חלוקה שוויונית של ההכנסות מהצגה, ובמקרה של אימוץ הצגה על ידי תיאטרון אחר, נקבע סכום מינמלי להצגה לשחקן, שהבמאי חייב להכניס לכל הסכמה בינו לבין התיאטרון המאמץ.

העזבה ועזיבת שחקן במהלך תקופת ההצגות.

· נקבע עקרון של שקיפות בנוגע לתקציב ההפקה וסכומי הכסף שהתקבלו אצל ההפקה

· נקבעו דרכי התנהלות בעת מחלת השחקן.

· נקבעו זכויות שימוש בחומר מוקלט ומצולם של ההצגה.

לסיכום

כאמור מדובר בהסכם ראשון מסוגו הבא להסדיר את ההתקשרות בין שחקנים לבמאים בתחום הפרינג'. מטבע הדברים, יישום ההסכם יעלה עם הזמן סוגיות שלא חשבנו עליהם, ושאלות בנוגע ליישומו ופרשנותו.

אנו ממליצים בכל מקרה של הפקת פרינג' שהינכם מתעתדים ליצור, לוודא כי תחתמו על הסכם אישי בנוסח ההסכם המצורף לעדכון זה.
כמו כן, בכל מקרה של רצון מצד השחקן להוסיף ו/או לשנות את נוסח ההסכם האישי המצורף, להעביר לעיוננו את נוסח ההסכם על מנת שנוודא כי אין בתוספת או בשינוי בכדי לפגוע בזכויותיכם.

 

פנו אלינו למייל האיגוד על מנת לקבל את החוזה