הצהרת כוונות

כפי שפורסמה בעת הקמת איגוד הבמאים המחודש בחודש מאי 2009   התיאטרון הוא אמנות מרכזית בחיי התרבות של כל חברה. אמנות העוסקת מעצם טבעה ומהותה בחיי הפרט והקהילה, ומהווה מראה לתהליכים חברתיים שונים. התיאטרון על גווניו השונים היה והינו חלק מהותי וחיוני מהשיח הציבורי הישראלי. איגוד במאי ישראל שם לעצמו […]

כפי שפורסמה בעת הקמת איגוד הבמאים המחודש בחודש מאי 2009

 

התיאטרון הוא אמנות מרכזית בחיי התרבות של כל חברה. אמנות העוסקת מעצם טבעה ומהותה בחיי הפרט והקהילה, ומהווה מראה לתהליכים חברתיים שונים. התיאטרון על גווניו השונים היה והינו חלק מהותי וחיוני מהשיח הציבורי הישראלי.

איגוד במאי ישראל שם לעצמו למטרה לקדם את אמנות התיאטרון וערכיה ולהגן על זכויותיו של היוצר בתיאטרון והבמאי בראשם.

 

האיגוד ישמש פלטפורמה לקידום היעדים והמטרות שלהלן:

 

  1. מיצוב מעמד הבמאי כיוצר מוביל בתחום התיאטרון

א.     האיגוד רואה בבמאי יוצר. כיוצר הוא מוביל עימו קבוצה של יוצרים נוספים ומבצעים, והינו הראשון לשאת באחריות לאיכות היצירה. אחריות ממנה נגזרות  זכויותיו וחובותיו. החלטות הבמאי יש בהן כדי להשפיע על כלל הלוקחים חלק  בתהליך היצירה, על פרנסתם ואורח חייהם וכמו כן על הכספים המושקעים ביצירה – ציבוריים ופרטיים כאחד.

ב.     האיגוד מכיר באחריות מחייבת זו בבואו לייצג את חבריו. לפיכך, האיגוד ישאף לייצוג הולם של הבמאים בכל מוסד, גוף או וועדה הדנים או מקבלים החלטות בתחום התיאטרון. בין היתר בתחום הקצאת משאבים, מינויים לתפקידי מפתח וקביעת מדיניות רפרטוארית או אחרת.

ג.       האיגוד ישאף כי כל החלטה אמנותית או אחרת העשוייה להשפיע על תוצאות היצירה תתקבל בעצה אחת עם הבמאי.

 

2.     האיגוד כגוף מייצג של חבריו

א.     האיגוד מציב לו למטרה לשמור על זכויות הבמאים החברים בו. הגדרת תנאי עבודה בסיסיים והכרחיים שיבטיחו נורמות עבודה ראויות וקביעת אמות מידה לנאותות הפקתית. האיגוד יאבק על שמירת הרף המינימלי של תנאים ליצירה כרף מחייב לכל החברים בו.

ב.     האיגוד ייצג את חבריו במקרים של התנגשות בין יישום מטרותיו המוצהרות של הארגון לבין התנהלות העלולה להכשיל מטרות אלו.

ג.       יצירת קודקס אתי שיגדיר כללים נורמטיביים  להתנהלות קולגיאלית בקרב חברי האיגוד.

ד.      הקמת "בית איגוד הבמאים", מקום שיהווה מוקד לפעילות יצירתית בתחום התיאטרון ומסגרת להחלפת רעיונות מקצועיים, לדיון אמנותי ושיח יצירתי בקרב חבריו. "בית איגוד הבמאים" יזום סדנאות הכשרה, עידוד יוזמות חדשות בעשייה תיאטרונית ופיתוח דור העתיד במקצוע הבימוי.

ה.     האיגוד ישאף ליצירת שיתוף פעולה וקשרי גומלין בין איגוד במאי ישראל לאיגודים אחרים ובעלי מקצוע אחרים בתחום התיאטרון.

למען הגשמת מטרות אלו, ויצירת גוף חזק ומשמעותי בעל יכולת לפעול ויכולת להגן על זכויותיהם של במאי התיאטרון בישראל, ישאף האיגוד לשיתוף כלל במאי ישראל באיגוד.

 

חברות באיגוד מחייבת קבלה של כלל המטרות והיעדים המפורטים במסמך זה ופעולה בהתאם להם.

 

האיגוד יקים מוסדות שינהלו אותו ויקדמו את מטרות האיגוד. מוסדות האיגוד ייבחרו באופן דמוקרטי וינוהלו בנקיון כפיים ובשקיפות מלאה, תוך שמירה על האינטרסים של כלל ציבור הבמאים.

 

אנו מאמינים כי על במאי התיאטרון בישראל, שהינם חלק חיוני מהיצירה האומנותית, להתאחד ולפעול כגוף משמעותי ומהותי בשיח האומנותי התרבותי בישראל.

 

אנו מאמינים כי תהליך היצירה התיאטרוני מחייב יצירת סטנדרטים מקצועיים לצד התהליך האומנותי. לאור פגיעה הולכת ומתמשכת באמנות זו ובאמניה, החלטנו, במאי ישראל, להקים מחדש את "איגוד במאי ישראל".

 

לאורך זמן רב מתקיימת פגיעה מהותית בזכויות היוצרים. מצבים של אי כיבוד הסכמים, העדר נורמות מחייבות ואי קביעת כללים נאותים להפקה, יצרו מצב בלתי אפשרי בו נאבק כל במאי בנפרד על קיום התנאים הבסיסיים שיאפשרו לו ליצור.

 

יצירת איגוד של כלל הבמאים תהפוך את ציבור הבמאים לחלק חיוני ממערך קבלת ההחלטות בתיאטרון כפי שראוי היה שיהיה. על קולם של הבמאים להישמע בפורומים הרלוונטיים ועליהם להגן על מעמד היוצרים, לחזקו ולשפר את תנאיהם,  ולפעול למען קידום היצירה והתרבות הישראלית.