תקנת תמיכה חדשה לפרינג'- זכותינו להגיב!

  להלן נוסח התקנה החדשה עם התיקונים: מבחנים לתמיכה במוסדות תרבות בתחום קבוצות תיאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון ומרכזי הפרינג' לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985                בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985[1] (להלן – החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות […]

?????

 

להלן נוסח התקנה החדשה עם התיקונים:

מבחנים לתמיכה במוסדות תרבות בתחום קבוצות תיאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון ומרכזי הפרינג'

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

 

             בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985[1] (להלן – החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3(4) לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2003[2] (להלן – חוק התרבות), מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) במוסדות תרבות בתחום קבוצות תיאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון  ומרכזי הפרינג':

 

תקנה תקציבית מס' 19-42-02-07  (להלן – התקנה)

פרק א': כללי

 

1.         כללי:

             (א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן – הוועדה), תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בתחום קבוצות תיאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון ומרכזי פרינג', ובהמלצה למוסדות השונים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן[3] (להלן – הנוהל).

             (ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

             (ג)     בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של הענין, תוך יישום שוויוני, אחיד, מקצועי ועניני של המבחנים שנקבעו; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

2.         הגדרות:

             במבחנים אלה –

             (תיקון: י"פ 5611, עמ' 1087.)

             "הפקה" – יצירת מופע אמנותי, בהשתתפות יוצרים ומבצעים מקצועיים, שאורכו 50 דקות לפחות, המיועד להיות מוצג לפני קהל, ושעיקרו אינו אימפרוביזציה, או הפעלה תיאטרונית, או סטנד אפ; ואולם בהפקה של תיאטרון רחוב יהיה אורך ההפקה 30 דקות לפחות.

             "הפקה במרכז פרינג'" – הפקה שהועלתה 12 הרצות לפחות במשך 6 חודשים לפחות, שאישרה להרצה ועדה אמנותית של אחד ממרכזי הפרינג' ואשר עונה על אחד מהתנאים האלה לפחות:

                      (1)     הפקה של יוצרים עצמאיים מקצועיים, שאינה ממומנת בידי המשרד בכל דרך אחרת ;

                      (2)     הפקה הנתמכת במסגרת פרויקטים הפקתיים;

                      (3)     הפקה שהופקה והועלתה במסגרת פסטיבל שנתמך בידי מינהל תרבות בשנת ההערכה או שנה לפני כן;

                      (4)     הפקה שהופקה והועלתה בכל מסגרת שהיא אשר אינה מקבלת תמיכה מהמשרד בעבור הרצות.

             "הרצה" – הופעה בתשלום של הפקה בפני קהל צופים;

 

             "המדור" – ועדת המשנה לתיאטרון או לתיאטרון  פרינג' שמינתה המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות שהוקמה לפי חוק התרבות;

             "מרכז פרינג'"- תאגיד שהמדור מצא כי בשנת ההערכה התקיימו בו כל התנאים שלהלן:

                      (1)     קיים פעילות מקצועית קבועה ושוטפת של העלאת מופעי תרבות והפקות פרינג' שנתיים לפחות;

                      (2)     עמד לרשותו חלל מתאים וראוי להעלאת הפקות פרינג' שאינו פוגע ביצירה ושעומד בהוראות כל דין, ובכלל זה, בין היתר, נגישות לאנשים עם מוגבלות, תקני בטיחות ודיני התכנון והבניה ושירותי הכבאות;

                      (3)     הועלו במסגרתו 16 הפקות פרינג' לפחות, מהן 5 לפחות שהועלו לראשונה בשנת ההערכה;

                      (4)     ביצע בשנת הערכה 80 הרצות לפחות של הפקות פרינג';

                      (5)     הפעיל ועדה אמנותית קבועה לבחירת הפקות הפרינג' שיועלו במסגרתו; הוועדה האמנותית התכנסה פעם אחת בכל רבעון לפחות בשנת ההערכה וצפתה בהפקות פרינג' שהוצעו לאירוח במסגרת המרכז, וזאת בלא גביית תשלום מיוצרי ההפקות ובמשך רבע שעה לפחות להפקה מוצעת (להלן – פרזנטציה) ;

                               בסעיף זה "ועדה אמנותית"- ועדה המונה 5 אנשי מקצוע לפחות, אשר אינם בעלי עניין ומחויבים לצפות בכל פרזנטציה. שלושה מתוך חמישה חברים בוועדה יוחלפו אחת לשלוש שנים לפחות.

                      (6)     העמיד, בלא תשלום, לרשות הפקות פרינג' שלא הוא הפיק, אולם להרצת ההפקות, שיעמוד לרשות צוות ההפקה החל משעות הבוקר של יום ההרצה בהקמה ראשונה יעמוד לרשות צוות ההפקה יום נוסף;

                      (7)     העמיד, בלא תשלום, לרשות הפקות פרינג' שלא הוא הפיק, שירותי סדרנות, שירותי אבטחה, שירותי קופה כולל קופאי, מערכת סאונד מקצועית הכוללת מיקרופונים (לאו דוקא  מיקרופונים אלחוטיים), מערכת תאורה ובה 30 פנסים סטנדרטיים לפחות הניתנים להזזה לטובת ההרצה, שירותי תפעול טכני ואיש טכני אחד לפחות להקמת המערכת ולהפעלתה;

                      (8)     העמיד, בלא תשלום, לרשות הפקות פרינג' שלא הוא הפיק, מערך לשיווק ההפקות, כולל יחסי ציבור ופרסום באמצעי תקשורת המונים, כגון אינטרנט, עיתונות, רדיו או טלויזיה, וכן באמצעות ידיעון, פלייר וכן השתתפות של 50% לפחות בעלויות הוצאת פוסטר, אם קיים;

                      (9)     העמיד לרשות היוצרים והמבצעים של הפקות פרינג', 25% לפחות מההכנסות ממכירות כרטיסים שהתקבלו בעבור הרצות של אותן הפקות; ובכל מקרה, יעמיד מרכז הפרינג' לרשות היוצרים והמבצעים כאמור  1,000 ₪ לפחות במקרה שמדובר בהצגת יחיד, או 2,000 ₪ לפחות במקרה שמדובר בהצגה שהשתתפו בה שני שחקנים לפחות ועד שישה שחקנים, או 2,500 ₪ לפחות במקרה של הצגה שהשתתפו בה שישה שחקנים ומעלה; והכל לפי הגבוה מביניהם.

                      (10)   בשנת הגשת בקשת התמיכה הוא אינו מקבל תמיכה כתיאטרון רפרטוארי;

                   "יוזמה ומפעלים לקידום תחום התיאטרון"יוזמה, או פעילויות, של תאגיד המקיים פעילות בתחום אמנויות הבמה ושהמדור מצא כי מתקיימים בה כל התנאים שלהלן:

                      (1)     בעלת חשיבות לפיתוח ולקידום תחום התיאטרון והפרינג';

                      (2)     מנוהלת באופן מקצועי;

                      (3)     מיועדת ליוצרים, מבצעים, מנהלים או בעלי מקצוע אחרים הפועלים בתחום אמנויות הבמה ומוצעת לכלל העוסקים בתחום הנוגע לעניין;

                      (4)     אינה מיועדת לקידום הפקות תיאטרון והרצתן;

             "מפעל לקידום תחום התיאטרון"– יוזמה ארוכת טווח שהמדור מצא כי היא בעלת השפעה ארוכת טווח בתחום התיאטרון, יוצאת דופן בחשיבותה וראויה להמשך קבלת תמיכה לתקופה העולה על 5 שנים.

             "פרויקט הפקתי" – הפקה שמבצע יוצר בתחילת דרכו, או יוצר מנוסה, באמצעות תאגיד שאינו תיאטרון רפרטוארי או קבוצת תיאטרון או קבוצת תיאטרון יוצר פרינג', ושהמדור מצא כי מתקיימים בו כל התנאים שלהלן:

                      (1)     עיקר פעילותו ביצירת הפקות מקצועיות בתחומי התיאטרון השונים;

                      (2)    הוא בעל רמה אמנותית נאותה; לצורך קביעה בענין זה, יאפשר היוצר למדור, ככל שיבקש, לצפות בקטע בן כ- 10 דקות של ההפקה בעדה מבוקשת התמיכה;

                      (3)     מקיים הפקות שנתיים לפחות;

                      (4)     קיים את התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3) באופן מלא ואולם לגבי  הוותק, מספר ההפקות החדשות, או מספר ההרצות כאמור בהגדרת יוצר בתחילת דרכו או יוצר מנוסה יכול שהתקיימו בשיעור של 60% לפחות, ובלבד שהמדור מצא כי ההפקה נושא בקשת התמיכה מהווה יצירה תיאטרונית ייחודית או שהיא פונה לקהל יעד ייחודי.

                      (5)     מרכז פרינג' יוכל להגיש מדי שנה בקשה לתמיכה בפרויקט הפקתי בגין יוצר אחד בלבד בתחילת דרכו, ולא יותר משלוש בקשות כאמור בגין אותו יוצר. תנאי זה לא יחול על תאגיד שעיקר פעילותו עידוד יוצרים בתחילת דרכם.

                               בסעיף זה "יוצר בתחילת דרכו"

                               יוצר אשר המדור מצא כי מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

                                     (1)       בארבע השנים הקודמות לשנת הגשת הבקשה העלה באופן עצמאי ושלא במסגרת קופרודוקציה עם תיאטרון רפרטוארי, שתי הפקות חדשות לפחות ברמה אמנותית נאותה. לעניין זה, ייספרו רק הפקות שהורצו 10 פעמים לפחות.

                                     (2)       ביצע בשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה 30 הרצות לפחות לכלל הפקותיו.

                               "יוצר מנוסה"

                               יוצר אשר המדור מצא כי בעשר השנים שקדמו לשנת הגשת הבקשה העלה באופן עצמאי ושלא במסגרת קופרודוקציה עם תיאטרון רפרטוארי, ארבע הפקות חדשות לפחות ברמה אמנותית נאותה. לעניין זה, ייספרו רק הפקות שהורצו 10 פעמים לפחות.

                   "קבוצת תיאטרון" – תאגיד שהמדור מצא כי מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן:

                      (1)     מקיים פעילות תאטרונית בהנהגתו של מנהיג אמנותי. לעניין זה "מנהיג אמנותי" הוא מי שעוסק בתיאטרון בגישה מקורית ושפה אמנותית ייחודית מבחינה סגנונית ומבחינת תהליך העבודה;

                      (2)     בעל רמה אמנותית גבוהה;

                      (3)     פועל חמש שנים לפחות בתחום התיאטרון;

                      (4)     חמישים אחוז לפחות מהיוצרים ומהמבצעים שהשתתפו בכל הפקה בשנת ההערכה היו חלק מהצוות הקבוע של התאגיד במהלך השנתיים שקדמו לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה; במבחנים אלה, הצוות הקבוע של התאגיד לא יפחת מ- 7 יוצרים ומבצעים ולא יעלה על 15 יוצרים ומבצעים.

                      (5)     העלה שלוש הפקות חדשות לפחות במהלך שלוש השנים שקדמו לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה ולפחות הפקה אחת בכל שנה;

                      (6)     ביצע ארבעים הרצות לפחות בישראל בשנת ההערכה;

             "קבוצת תיאטרון יוצר פרינג'" – תאגיד שהמדור מצא כי מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן:

                      (1)     מקיים פעילות תיאטרונית בהנהגתו של מנהל אמנותי. לעניין זה "מנהל אמנותי" הוא מי שעוסק בתיאטרון בגישה מגוונת מבחינה סגנונית ומבחינת תהליך העבודה;

                      (2)     בעל רמה אמנותית נאותה;

                      (3)     פועל שלוש שנים לפחות בתחום התיאטרון;

                      (4)     העלה הפקה חדשה אחת  לפחות בכל אחת משלוש השנים שקדמו לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה, בכל מקרה לא יתמך מוסד בעד יותר משש הפקות בשלוש שנים בסך הכל;

                      (5)     ביצע 60 הרצות לפחות בישראל בשנת ההערכה ו- 120 הרצות לפחות בשלוש השנים שקדמו לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה;

             "שנת הערכה" – שלושת הרבעונים הראשונים (חודשים ינואר עד ספטמבר) בשנה שקדמה לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה והרבעון האחרון (חודשים אוקטובר עד דצמבר) בשנה שלפניה; לדוגמא: בבקשה בעבור שנת התקציב 2010 תהיה שנת הערכה התקופה המתחילה ב-1 באוקטובר 2008 ומסתיימת ב-31 בספטמבר 2009.

             "תאגיד", לעניין מרכז פרינג', פרויקט הפקתי או קבוצת תיאטרון – לרבות מסגרת המהווה חלק מתאגיד העוסק במגוון תחומים, ובלבד שתקציבה סגור ומובחן מתקציבו הכולל של התאגיד, ויש לה הנהלה אמנותית נפרדת;

             "תיאטרון רפרטוארי" – תאגיד הנתמך במסגרת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור ("תמיכה במוסדות תרבות בתחום התיאטרון")[4] (תקנה תקציבית 31-03-46).

3.         מטרות התמיכה

             לסייע לקבוצות תאטרון, לפרויקטים הפקתיים, ליוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון  ולמרכזי פרינג' בישראל-

(1) לקיים פעילות תיאטרונית איכותית;

(2) לעודד ולטפח את היצירה התאטרונית ואת היוצרים והמבצעים בתחומם ולקדם את חשיפתה של היצירה לפני קהל;

(3) לפעול ברחבי הארץ ומחוץ לה ולאפשר את חשיפתה של כלל האוכלוסיה לעשיה התיאטרונית בתחומם;

(4) לבסס את הפעילות התיאטרונית המתמשכת בתחומם;

(5) לקדם את היצירה, המגוון והחדשנות של הפעילות התיאטרונית בתחומם.

4.         הגופים הנתמכים ותנאי סף כלליים לתמיכה:

             (תיקון: י"פ 5611, עמ' 1087.)

             מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק (להלן – המוסד), המקיים תנאי סף אלה:

             (1)     המוסד מקיים פעילות של מרכזי פרינג', גוף המפיק פרויקטים הפקתיים או גוף המבצע יוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון , במשך שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה או פעולות של קבוצות תיאטרון יוצרות פרינג'  במשך שלוש שנים לפחות לפני הגשת הבקשה, או פעולות של קבוצות תיאטרון  במשך חמש שנים לפחות;

             (2)     המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה מבלי לפגוע בחופש היצירה ובחופש הביטוי;

             (3)     המוסד השלים את הגשת כל הדיווחים הנדרשים לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה כשהם מלאים ותקינים, כנדרש בידי מינהל התרבות במסגרת הגשת בקשת התמיכה באותה שנה;

             (4)     המוסד הגיש תכנית עבודה כללית לשנה שבעבורה מתבקשת התמיכה, התואמת את הגדרתו בהתאם להוראות סעיף 2;

             (5)     המוסד הגיש במהלך השנה שבעבורה מתבקשת התמיכה דוחות ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו בתכנית העבודה.

5.         עקרונות חלוקת התקציב:

             (תיקון: י"פ 5611, עמ' 1087.)

             שיעורו היחסי של התקציב המוקצה לתמיכה בכל אחד מהתחומים השונים ייקבע בידי הגורם המקצועי במינהל התרבות לאחר התייעצות עם המועצה, במועד מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר מ 15 ביוני בשנה בעדה ניתנת התמיכה ובלבד שיתקיימו התנאים האלה:

             (1)     בתחום קבוצות תיאטרון שיעור התקציב כאמור לא יפחת מ-55% מהתקציב;

             (2)     בתחומי הפרויקטים ההפקתיים ומרכזי הפרינג'- התקציב שיוקצה  לתחומים אלה ביחד לא יפחת מ- 10%;

             (3)     בתחום יוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון – התקציב שיוקצה לתחום זה לא יעלה על 10%  מתקציב התקנה.

 

פרק ב': תמיכה בקבוצות תיאטרון

6.         עקרונות לקביעת גובה התמיכה:

             (א)    בשלב הראשון לחישוב גובה התמיכה בקבוצת תיאטרון, יחושב שיעור התמיכה הראשוני של קבוצת התיאטרון בכל אחד מהמשתנים המפורטים בסעיף 7, וזאת בהתאם ליחס בין הניקוד שצברה קבוצת התיאטרון במשתנה זה לבין סך הניקוד שצברו כלל קבוצות התיאטרון באותו משתנה.

             (ב)    בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל קבוצת תיאטרון בכל המשתנים יחדיו, וזאת בהתאם למשקלו היחסי של כל משתנה, כמפורט בסעיף 7(א).

             (ג)     בשלב השלישי, לאחר קביעת שיעור התמיכה שזכאית לו כל קבוצת תיאטרון כאמור, יחושב הממוצע האלגברי בין שיעור זה לבין שיעור התמיכה שקיבלה הקבוצה בשנת ההערכה.

             (ד)    בשלב הרביעי, במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי בקבוצת תיאטרון ביותר מ-20% לעומת שנת ההערכה, לא יפחת שיעור התמיכה בקבוצה מ-80% משיעור התמיכה שלה היתה זכאית בשנה ההערכה בתום השלב השלישי; קבוצת תיאטרון לא תהא זכאית להגנה לפי סעיף קטן זה יותר מפעם אחת במשך שלוש שנים רצופות, זולת אם החליטה הוועדה אחרת, לאחר התייעצות עם המדור ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

             (ה)    בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 75% מן ההוצאות שהוכח כי הוצאו בפועל לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת בשנת התמיכה.

7.         המשתנים לקביעת גובה התמיכה:

             (א)    כללי:

                      תמיכה בקבוצות תיאטרון תחושב על בסיס המשתנים המפורטים להלן, בשיעור היחסי הנקוב לצד כל אחד מהם:

                      (1)     פעילות שוטפת – 10%;

                      (2)     הפקות חדשות – 30%;

                      (3)     הרצות – 20%;

                      (4)     מורכבות הפקתית– 14%;

                      (5)     משתנה רמה אמנותית – 14%;

                      (6)     משתנה הכרה בינלאומית- 2%;

                      (7)     תיעוד- 3%;

                      (8)     משתנה מיקום קבוצת התיאטרון- 7%.

                               במבחנים אלה, לא ייספרו בשנת ההערכה למעלה משתי הפקות חדשות לקבוצות תיאטרון , ולא ייספרו למעלה משלוש הפקות חדשות לקבוצות תיאטרון יוצר פרינג'. יודגש, כי אין באמור כדי למנוע מקבוצת התיאטרון להפיק מספר הפקות מעבר למספר המרבי האמור, אלא שאלה לא יימנו במסגרת המשתנים בתחשיב הבסיסי;

             (ב)    מקדם קבוצתי

                      (1)     סיווג קבוצות התיאטרון כאמור בסעיף 2 לעיל ייעשה מדי שנה על ידי מינהל התרבות בהתאם להמלצות המדור. החלטות מנהל התרבות לפי פסקה זו לגבי כלל הקבוצות יהיו מנומקות ויועברו לעיון קבוצת תיאטרון שתדרוש זאת בתוך 14 יום ממועד הדרישה, ובלבד שהגישה בקשתה לכך בתוך 30 יום ממועד ההודעה על זכאותה לתמיכה.

                      (2)     לכל קבוצת תיאטרון, בהתאם לסיווגה כאמור, יהא מקדם קבוצתי כמפורט להלן:

                               סוג קבוצת התיאטרון                                                    מקדם             

                               קבוצת תיאטרון                                                                  1.5

                               קבוצת תיאטרון יוצר פרינג'                                              1

                      (3)     המקדם הקבוצתי מהווה מכפיל, שיחול על כלל המשתנים המרכיבים את התחשיב הבסיסי.

             (ג)     משתנה פעילות שוטפת:

                               כל קבוצת תיאטרון תהיה זכאית לנקודה אחת במשתנה זה.

             (ד)    משתנה הפקות חדשות:

                      קבוצת תיאטרון תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה עבור כל הפקה חדשה לפי מספר ההפקות החדשות שהעלתה לראשונה בשנת ההערכה כדלהלן:

                      (1)     הניקוד הבסיסי שיינתן לכל הפקה יעמוד על 5 נקודות; נוסף על כך תנוקד ההפקה בנקודה נוספת בעבור כל שחקן שמשתתף בהפקה, החל מהשחקן השלישי;

                               בפסקת משנה זו, "שחקן"– שחקן, רקדן, נגן, מפעיל בובות או מבצע אחר.

                      (2)     הניקוד המרבי שיינתן לקבוצת תיאטרון במשתנה זה לא יעלה על 20 נקודות.

             (ה)    משתנה הרצות:

                      קבוצת תיאטרון תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה כדלקמן:

                      (1)     בספירת מספר ההרצות ייספרו כלל ההרצות שהעלתה כל קבוצת תיאטרון בשנת ההערכה בישראל ומחוץ לישראל, לרבות הרצות של הפקות שהועלו לראשונה בשנים קודמות לשנת ההערכה; ובלבד שניקודן של הרצות שהועלו מחוץ לישראל, לא יעלה על 25%  מהניקוד שקיבלה קבוצת התיאטרון בעבור ההרצות שביצעה בישראל באותה שנה;

                      (2)     הניקוד הבסיסי שיינתן לכל הרצה של כל אחת מהפקותיה של קבוצת התיאטרון יעמוד על 5 נקודות; נוסף על כך תנוקד הרצה בנקודה נוספת בעבור כל שחקן המשתתף בהרצה, החל מהשחקן השלישי, ובלבד שהניקוד המרבי להרצה לא יעלה על 20 נקודות;

                               בפסקת משנה זו, "שחקן"– שחקן, רקדן, נגן, מפעיל בובות או מבצע אחר.

                      (3)     הניקוד שניתן להרצות שאין בהן מורכבות הפקתית, יוכפל במקדם 1, הניקוד שניתן להרצות שיש בהן מורכבות משמעותית מבחינה הפקתית יוכפל במקדם 1.1, אם המורכבות היא גם יוצאת דופן יוכפל הניקוד במקדם 1.2 ואם המורכבות ההפקתית מציבה לקבוצה אתגר מיוחד במינו יוכפל הניקוד במקדם 1.3; קביעת מקדם כאמור תיעשה לפי המלצת המדור, לאחר שבחן את המורכבות ההפקתית של הרצות קבוצת התיאטרון.

                               יודגש, כי מורכבות הפקתית תיקבע בהתאם לאמור במשתנה מורכבות הפקתית, כאמור בסעיף קטן (5) להלן.

                      (4)     הניקוד שניתן לכל הרצה לפי פסקה (3), יוכפל במקדם שייקבע בהתאם למרחק היישוב שבו התקיימה ההרצה ביחס לאולם הבית של הקבוצה, כמפורט להלן:

                                                 מרחק                                                  מקדם                  

                               עד 30 ק"מ מאולם הבית       1

                               30 עד 59 ק"מ מאולם הבית                                   1.1

                               60 עד 100 ק"מ מאולם הבית                                          1.2

                               101 עד 200 ק"מ מאולם הבית                                        1.3

                               מעל 200 ק"מ מאולם הבית                                    1.4

                      (5)     לענין סעיף זה לא יחשבו הרצות במספר העולה על 120 לקבוצות תיאטרון  ועל 150 לקבוצות תיאטרון יוצר פרינג' .

             (ו)     משתנה מורכבות הפקתית:

                      (1)     קבוצת תיאטרון תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה כדלהלן:

                               (א)    בעד כל הפקה חדשה שקבוצת התיאטרון העלתה לראשונה בשנת ההערכה, שיש בה מורכבות הפקתית משמעותית תקבל הקבוצה נקודה אחת;

                               (ב)    בעד כל הפקה חדשה שקבוצת התיאטרון העלתה לראשונה בשנת ההערכה, שהמורכבות ההפקתית שלה מציבה לקבוצה אתגר יוצא דופן תקבל הקבוצה שתי נקודות;

                               (ג)     בעד כל הפקה חדשה שקבוצת התיאטרון העלתה לראשונה בשנת ההערכה, שהמורכבות ההפקתית שלה מציבה לקבוצה אתגר מיוחד במינו תקבל הקבוצה שלוש נקודות;

                      (2)     ניקוד קבוצת תיאטרון במשתנה זה ייקבע בהתאם לממוצע של סך כל הנקודות שהתקבלו בסעיף קטן (1) לעיל.

                      (3)     מורכבות ההפקות תיבחן על פי האמצעים ההפקתיים והאמנותיים שבהם נעשה שימוש בכל הפקה חדשה של קבוצת התיאטרון, לרבות תפאורה, תאורה, תלבושות, מוסיקה מקורית, תזמורת חיה, כוריאוגרפיה מקורית, שימוש מיוחד במולטימדיה, תנועה ואלמנטים מיוחדים;

                      (4)     ניקוד קבוצת התיאטרון במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את המורכבות ההפקתית של ההפקות החדשות שהעלתה הקבוצה בשנת ההערכה; המדור רשאי להמליץ כי קבוצת תיאטרון לא תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה. החלטות המדור לפי פסקה זו לגבי כלל הקבוצות יהיו מנומקות ויועברו לעיון קבוצת תיאטרון שתדרוש זאת בתוך 14 יום ממועד הדרישה, ובלבד שהגישה בקשתה לכך בתוך 30 יום ממועד ההודעה על זכאותה לתמיכה.

             (ז)     משתנה רמה אמנותית:

                      (1)     קבוצת תיאטרון תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה כלדהלן:

                               (א)    קבוצה אשר מכלול הפקותיה, שעדיין רצות, מתאפיין בשפה אמנותית נאותה המציגה מחויבות לתפיסה, לסגנון, לעיבוד ולעיצוב מקוריים (כגון: שימוש ייחודי בחלל ובאביזרים טכנולוגיים מתקדמים, פריצת יחסי קהל-במה, ביצוע יצירות תלויות זמן ומקום, שימוש בשפה רב-תחומית וכדומה), תקבל נקודה אחת;

                               (ב)    קבוצה אשר מכלול הפקותיה, שעדיין רצות, מתאפיין בשפה אמנותית כאמור שהיא ייחודית  או שיש בה משום תרומה משמעותית ויוצאת דופן לאמנויות הבמה, תקבל  שתי נקודות;

                      (2)     ניקוד קבוצת התיאטרון במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את מכלול פעילותה של הקבוצה; המדור רשאי להמליץ כי קבוצת תיאטרון לא תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה. החלטות הועדה לפי פסקה זו לגבי כלל הקבוצות יהיו מנומקות ויועברו לעיון קבוצת תיאטרון שתדרוש זאת בתוך 14 יום ממועד הדרישה, ובלבד שהגישה בקשתה לכך בתוך 30 יום ממועד ההודעה בענין זכאותו לתמיכה.

             (ח)    משתנה הכרה בינלאומית:

                      (1)     קבוצת תיאטרון תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה כדלהלן:

                               (א)    קבוצה שהשפה האמנותית המאפיינת את הפקותיה זוכה להכרה בין-לאומית, תקבל נקודה אחת;

                                        לענין סעיף קטן זה, "הכרה בין-לאומית" – הזמנה להופעות בחו"ל, שיתופי פעולה עם תיאטרונים בחו"ל, סגנונה האמנותי נלמד במוסדות מקצועיים בחו"ל או שקיימת לגביה כתיבה מקצועית בחו"ל, וכיוצא בכך.

                               (ב)    קבוצה שבנוסף להכרה הבין-לאומית לה היא זוכה כאמור בפסקה (א) השתתפה באחת או יותר משלוש השנים האחרונות בפסטיבלים בינלאומיים מובילים בעלי מוניטין, או זכתה בתקופה זו בפרסים במישור הבין-לאומי על עבודתה המקצועית, תקבל שתי נקודות;

                      (2)     ניקוד קבוצת התיאטרון במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את מכלול פעילותה של הקבוצה; המדור רשאי להמליץ כי קבוצת תיאטרון לא תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה.

             (ט)    משתנה תיעוד:

                      (1)     קבוצת תאטרון תהא זכאית לניקוד במשתנה זה כדלהלן:

                               (א)    קבוצה שהתיעוד שערכה בשנת הערכה היה תיעוד בסיסי בלבד של ההפקות שהיא מבצעת ושל תוצריהן, הכולל צילומי וידאו וסטילס של הצגות והעמדתו לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט לשם פרסום ויחסי ציבור, לא תהיה זכאית לקבלת ניקוד במשתנה זה;

                               (ב)    קבוצה שערכה בשנת ההערכה תיעוד מלא של ההפקות שהיא מבצעת ושל תוצריהן, הכולל לכל הפחות 30 צילומים מקצועיים ברזולוציה גבוהה וצילומי וידאו ערוכים לכל הצגה, לרבות העברת החומרים לארכיון התיאטרון, תקבל נקודה אחת;

                               (ג)     קבוצה שבנוסף לתיעוד שערכה כאמור בפסקת משנה (ב),  קיימה תיעוד משמעותי של תהליכי העבודה שהיא מבצעת בווידאו (לכל הפחות, 20 דקות ערוכות) והעמידה את התיעוד לרשות הציבור על ידי הפקדתו בארכיון התיאטרון וכן על ידי פרסומו ברשת האינטרנט והצגת קטלוג של חומרי התיעוד, תקבל נקודה נוספת;

                      (2)     ניקוד קבוצת התאטרון במשתנה זה ייקבע לפי המלצת המדור לאחר שבחן את פעילותה של הקבוצה בתחום התיעוד; המדור רשאי להמליץ כי קבוצת תאטרון לא תהיה זכאית לניקוד במשתנה זה.

                      (י)     משתנה מיקום הקבוצה:

                      (1)     מיקומה הגאוגרפי של קבוצת תיאטרון או קבוצת תיאטרון יוצר פרינג' ייקבע בהתאם למיקום אולם הבית של קבוצת התיאטרון והמקום שבו נערכו בשנת ההערכה 40% לפחות מחזרותיה במצטבר, ובלבד ש-60% לפחות מעובדיה מתגוררים ביישוב שבו נמצאת קבוצת התיאטרון או בסביבתו; לענין פסקת משנה זו יחשבו מגורים בסביבת ישוב כמגורים באותה רשות מקומית או במרחק של עד 40 ק"מ מהישוב, הרחוק שבהם;

                      (2)     ניקוד קבוצת תיאטרון או קבוצת תיאטרון יוצר פרינג' במשתנה זה ייקבע בהתאם לריחוקה מאזור המרכז, כמפורט בטבלה שלהלן:

                                  ניקוד                                                   מרחק                                     

                                     0                                        עד 30 ק"מ מתל אביב;

                                     0.5                                     30 עד 59 ק"מ מתל אביב (נתניה, חדרה, יבנה, גדרה)

                                                                         1                                        60 עד 100 ק"מ מתל אביב (ירושלים, חיפה)

                               3                מעל 100 ק"מ מתל אביב (עכו, באר שבע, טבריה)

פרק ג': תמיכה בפרויקטים הפקתיים

8.         עקרונות לקביעת גובה התמיכה:

             (א)    גוף המבקש תמיכה בעד הפקת פרוייקט הפקתי יהיה זכאי לתמיכה בעבור פרויקט אחד בלבד בשנה, ובלבד שהפרויקט אינו מופק במסגרת פסטיבל הנתמך מתקציב תקנת פסטיבלים (תקנה מס' 31-03-59) או במסגרת לימודי תיאטרון בבית ספר הנתמך מתקציב תקנת בתי ספר לאמנויות (תקנה מס' 31-03-77) במינהל התרבות. האמור בסעיף קטן זה לא יחול על תאגיד שעיקר פעילותו עידוד יוצרים בתחילת דרכם.

             (ב)    גובה התמיכה בפרויקט הפקתי ייקבע בהתאם ליחס בין הניקוד שקיבל הפרויקט לפי מבחנים אלה לבין סך הניקוד שצברו כלל הפרויקטים.

             (ג)     התמיכה שנקבעה להפקה תהווה את התמיכה הכוללת לכלל שלבי ההפקה, לרבות בעבור הרצתה לפני הקהל הרחב.

9.         ניקוד הפרויקט הפקתי:

             (א)    פרויקט הפקתי יהיה זכאי לניקוד כדלהלן:

                      (1)     הניקוד הבסיסי שיינתן לכל פרויקט הפקתי יעמוד על 5 נקודות; נוסף על כך ינוקד הפרויקט בנקודה נוספת בעבור כל שחקן שמשתתף בהפקה, החל מהשחקן השלישי; לעניין זה, יקבל מפעיל בובות ניקוד זהה לניקוד שמקבל שחקן; נגן יקבל מחצית מהניקוד שמקבל שחקן; וסטטיסט, רקדן או קריין יקבלו שליש מהניקוד שמקבל שחקן;

                      (2)     הניקוד המרבי שיינתן לפרויקט הפקתי בסעיף קטן זה לא יעלה על 15 נקודות.

             (ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרים שקיימים אפיונים מיוחדים של ההפקה, המהותיים לה מן הבחינה האמנותית ושעלותם גבוהה במיוחד, רשאית הוועדה, לפי המלצת המדור, לנקד פרויקט הפקתי בניקוד גבוה יותר בהתחשב בעלות הנובעת מהאפיונים האמורים, אך לא למעלה מכפליים מהניקוד המרבי שאותו קיבל הפרויקט לפי האמור בסעיף קטן (א).

             (ג)     המדור רשאי, על פי שיקול דעתו, לזמן את מגיש הבקשה להציג פרזנטציה שלא תעלה על רבע שעה לכל פרויקט הפקתי. אין באמור בהוראה זו בכדי להטיל פגם באופן קבלת המלצותיו של המדור במידה והחליט המדור לאשר בקשה בלא הצגת פרזנטציה כאמור.

(ד)    בכל מקרה, ולמרות האמור במבחנים אלה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 90% מן ההוצאות שהוכח כי הוצאו בפועל לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת.

פרק ד': תמיכה ביוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון

10.       שיקולים בקביעת גובה התמיכה

             (א)    המלצות המדור על גובה תמיכת המשרד ביוזמות ומפעלים לקידום תחום התיאטרון תינתן בהתחשב בשיקולים האלה:

                      (1)     מידת חשיבות היוזמה, או המפעל, ותרומתה לתחום התיאטרון והפרינג';

                               בסעיף זה, חשיבות היוזמה, או המפעל, תיבחן, בין היתר, על פי היקף קהל היעד של היוזמה, מיקום היוזמה או המפעל, קיומו בפריפריה, מידת השפעתה על החשיפה הבינלאומית ומוניטין מדינת ישראל בעולם,

ייחודיות ומקוריות, ומשך הפעילות במסגרת היוזמה או המפעל.

                      (2)     היקף התקציב הדרוש לדעת המשרד, בהמלצת המדור, לצורך ביצוע היוזמה, או המפעל;

                               ובלבד שתינתן תמיכה ל-3 יוזמות ומפעלים לפחות והיקף התמיכה ליוזמה אחת, או מפעל אחד, לא יעלה על 50% מסך התקציב המוקצה לתחום זה.

             (ב)    המדור רשאי להמליץ שלא ליתן תמיכה ליוזמה, או מפעל, לקידום תחום התיאטרון או תיאטרון הפרינג' וזאת בין משום שהתקציב העומד לרשותו אינו מספק לצורך ביצוע היוזמה, או המפעל ובין משום שמידת חשיבותה של היוזמה, או המפעל, אינה מצדיקה, לדעת המדור, את ההשקעה הדרושה לצורך ביצועה.

             (ג)     התמיכה ליוזמה לקידום תחום התיאטרון או תיאטרון הפרינג' תינתן לכל היותר למשך 3 שנים, המדור יהיה רשאי להאריך את התקופה לתקופה של שנה נוספת ולכל היותר הארכה של שתי תקופות.

             (ד)    החלטות הועדה לפי סעיף זה לגבי כלל היוזמות והמפעלים יהיו מנומקות ויועברו לעיון מוסד ציבור שביקש תמיכה לפי סעיף זה שידרוש זאת בתוך 14 יום ממועד הדרישה, ובלבד שהגיש בקשתו לכך בתוך 30 יום ממועד ההודעה בענין זכאותו לתמיכה.

פרק ה': תמיכה במרכזי פרינג'

11.       עקרונות לקביעת גובה התמיכה:

             (א)    בשלב הראשון לחישוב גובה התמיכה במרכז פרינג', יחושב שיעור התמיכה הראשוני של המרכז בכל אחד מהמשתנים המפורטים בסעיף 12 וזאת בהתאם ליחס בין הניקוד שצבר המרכז במשתנה זה לבין סך הניקוד שצברו כלל מרכזי הפרינג' באותו משתנה.

             (ב)    בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל מרכזי הפרינג' בכל המשתנים יחדיו, וזאת בהתאם למשקלו היחסי של כל משתנה, כמפורט בסעיף 12(א).

             (ג)     בשלב השלישי, לאחר קביעת שיעור התמיכה שזכאי לו כל מרכז פרינג' כאמור, יחושב הממוצע האלגברי בין שיעור זה לבין שיעור התמיכה שקיבל המרכז בשנה ההערכה.

             (ד)    בשלב הרביעי, במקרים בהם פחת שיעור התמיכה היחסי במרכז פרינג' ביותר מ-20% לעומת השנה ההערכה, לא יפחת שיעור התמיכה במרכז מ-80% משיעור התמיכה שלו היה זכאי בשנה ההערכה בתום השלב השלישי; מרכז פרינג' לא יהיה זכאי להגנה לפי סעיף קטן זה יותר מפעם אחת במשך ארבע שנים רצופות, זולת אם החליטה הוועדה אחרת, לאחר התייעצות עם המדור ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

             (ה)    בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 75% מן ההוצאות שהוכח כי הוצאו בפועל לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת.

12.       המשתנים לקביעת גובה התמיכה:

             (א)    תמיכה במרכז פרינג' תחושב על בסיס המשתנים המפורטים להלן, בשיעור היחסי הנקוב לצד כל אחד מהם:

                      (1)     הרצות – 75%;

(2)    הפקות – 10%;

(3)    תשלומים ליוצרים ולמבצעים – 15%.

             (ב)    הניקוד של מרכז פרינג' בשלושת המשתנים האמורים בסעיף קטן (א) יינתן רק בעבור הפקות פרינג' אשר הועלו במסגרתו בהתאם לתנאים המפורטים בפסקאות (5) עד (9) להגדרה "מרכז פרינג'" שבסעיף 2.(ג)    משתנה ההרצות:

                      מרכז פרינג' יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה כדלקמן:

                      (1)     מרכז פרינג' יהיה זכאי לניקוד בעבור כל הרצה של הפקת פרינג' שהועלתה במסגרתו בשנת ההערכה בהתאם למספר השחקנים המשתתפים בהפקה כדלהלן:

                              (א)    1 – 2 שחקנים – 10 נקודות;

                              (ב)    3 – 5 שחקנים – 11 נקודות;

                              (ג)     6 – 8 שחקנים – 12 נקודות;

                              (ד)    9 שחקנים ומעלה – 13 נקודות;

                      (2)     הניקוד להרצה של הפקת פרינג' מעבר ל-25 ההרצות הראשונות שהתקיימו בשנת ההערכה, יהיה מחצית מהניקוד האמור בפסקה (1).

                      (3)     בספירת מספר ההרצות ייספרו עד 250 הרצות ומתוכן, לא ייספרו יותר מ- 20% הצגות יחיד ולא יותר מ- 30% הצגות בהן השתתפו 6 שחקנים ומעלה.

                               יודגש, כי אין באמור כדי למנוע ממרכז הפרינג' לבצע מספר הרצות מעבר למספר המרבי האמור, לרבות הרצתן של מספר הצגות היחיד או הצגות בהן השתתפו 6 שחקנים ומעלה, אלא שאלה לא יימנו לעניין מרכיב משתנה ההרצות;

(ד)       משתנה ההפקות:

                      (1)     בספירת מספר ההפקות ייספרו עד 20 הפקות פרינג'. יודגש, כי אין באמור כדי למנוע ממרכז הפרינג' להציג הפקות פרינג' מעבר למספר המרבי האמור, אלא שאלה לא יימנו לעניין מרכיב משתנה ההפקות;

                      (2)     מרכז פרינג' יהיה זכאי לניקוד בעבור כל הפקת פרינג' שהועלתה במסגרתו בשנת ההערכה, בהתאם למרחק, באותה שנה, בין מקום המרכז לבין מקום הקבע של הגוף יוצר ההפקה, ובהעדר גוף כאמור – לבין מקום הקבע, של מרבית יוצרי ההפקה, כדלהלן:

                              (א) מרחק של עד 30 ק"מ – 1 נקודה;

                              (ב) מרחק של 30 עד 60 ק"מ – 1.5 נקודות;

                              (ג) מרחק של 60 עד 100 ק"מ – 2 נקודות;

                              (ד) מרחק של 100 ק"מ ומעלה – 3 נקודות.

             (ו)     משתנה תשלומים ליוצרים ולמבצעים:

                      (1)     ניקודו הבסיסי של מרכז פרינג' במשתנה זה יהיה זהה לסך התשלומים ממכירת כרטיסים, או מכירת הצגות, שהעביר מרכז הפרינג', כתשלומים כספיים שאינם בשווה כסף, בשנת ההערכה ליוצרים ולמבצעים של הפקות פרינג' שהועלו במסגרתו, שהובאו בחשבון במסגרת מבחנים אלה, וכן תשלומים נוספים בעבור השתתפות בעלויות ההפקה וההרצות שהעביר מרכז הפרינג' ליוצרים ולמבצעים של הפקות פרינג' שלא הוא הפיק;

                      (2)     הניקוד הבסיסי שניתן למרכז הפרינג' כאמור יוכפל במקדם שייקבע בהתאם למיקומו הגאוגרפי של המרכז, כמפורט להלן:

                                                 מרחק                                                  מקדם                  

                               תל אביב והסביבה (עד 30 ק"מ מתל אביב)          1

                               30 עד 59 ק"מ מתל אביב                                        1.1

                               60 עד 100 ק"מ מתל אביב                                      1.2

                               101 עד 200 ק"מ מתל אביב                                    1.3

                               מעל 200 ק"מ מתל אביב                                         1.4

פרק ו': שונות

14.       ביטול:

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור[5] – בטלים.

15. תחילה:

             תחילתם של מבחנים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

 

16. הוראות מעבר:

למרות האמור במבחנים אלה –

(1)        בשנת 2014 –

            (א) בסעיף 5(3) במקום "10%" יבוא "20%";

            (ב) מוסד אשר ניתמך בשנה התקציבית הקודמת, לא יפחת שיעור התמיכה בו מ- 85% משיעור התמיכה שקיבל בשנת 2013;

            (ג)  בהגדרת קבוצת תיאטרון, בסעיף קטן (6), תידרש הקבוצה לביצוע 30 הרצות בשנת ההערכה;

            (ד) בהגדרת קבוצת תיאטרון יוצר פרינג', בסעיף קטן (5), תידרש הקבוצה לביצוע 30 הרצות בשנת ההערכה ו- 90 הרצות לפחות בשלוש השנים שקדמו לשנת התקציב.

(2)        בשנת 2015 בסעיף 5(3) במקום "10%" יבוא "15%";

________ התשע"ד (________ , 2014)

__________

לימור לבנת

שרת התרבות והספורט

(3-1888)

(803-35-2013-000027)


[1] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

[2] ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

[3] י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשמ"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

[4] י"פ התשס"ה, עמ' 3765 ועמ' 4187.

[5] י"פ 5500, כ"ט בשבט התשס"ו (27.2.2006), עמ' 2056;