הצטרפו עכשיו לבת
סל תרבות ארצי

סל תרבות ארצי

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית החושפת את תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמלי. התוכנית קיימת משנת 1987 ופועלת ביישובים רבים ברחבי הארץ.

התוכנית משותפת למשרד החינוך, החברה למתנ"סים והרשויות המקומיות: משרד החינוך יזם את התוכנית ומתקצב אותה, החברה למתנ"סים משמשת מסגרת ארגונית עבורה, והרשויות המקומיות אחראיות למימוש התוכנית בתחום שיפוטן.

מטה סל תרבות ארצי פועל למימוש יעדי התוכנית ברמה החינוכית, הארגונית והמנהלית.

ההיצע האמנותי של התוכנית כולל מופעים ומפגשים מששת תחומי האמנות: תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

כל גוף אמנותי או יוצר יחיד יכולים להציע מופע או מפגש להיצע האמנותי של סל תרבות ארצי, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף הבאים:

 1. המופע/המפגש במהותו בעל התכוונות אמנותית (להבדיל ממופעים בעלי מטרות אחרות).

 2. המופע/המפגש נוצר ומבוצע ע"י אנשי מקצוע בתחום האמנות הנדון.

 3. המופע/מפגש זמין לקהל היעד בשעות הבוקר, ובכל מקום בארץ (להוציא מקרים מיוחדים כגון: מוזיאונים, קונצרטים למנויים או הצגות המתקיימות באולם הבית בלבד).

 4. הגוף/היוצר המציע את המועמדות הינו בעל זכויות מלאות על המופע (נדרש אישור הצהרה על כך)

התנאים לזימון הוועדה לצפייה במופע:

 1. יש לתאם את מועדי הצפייה עם האחראי על הנושא במטה סל תרבות ארצי לפחות חודש מראש.

 2. יש לקיים את המופע במלואו, עם קהל יעד הולם מבחינת הגיל ומספר הצופים, במועד בו מגיעה הוועדה.

 3. יש לקיים את המופע בחלל מתאים, ההולם את סוג האירוע (ולא באולם ספורט, אמפיתאטרון, חצר בית ספר וכו').

 4. יש להציע לוועדת הרפרטואר לפחות שני מועדים לצפייה במופע (עם עדיפות לשלושה תאריכי צפייה). בקשה שלא תוגש עם שני מועדי צפייה לא תטופל.

 צפייה הועדה במפגש/מופע :

 1. הוועדות פועלות מה- 1 בספטמבר עד ל- 30 ביוני, ונמצאות בפגרה בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט).

 2. על מנת למנוע אי הבנות ותקלות, יש להזמין את הוועדה כאשר המופע או המפגש מגובשים, ולאחר שנוסה די הצורך במפגש עם קהל.

 3. יש להודיע על כל שינוי במועד או במקום המופע/המפגש לאחראי על הנושא במטה סל תרבות ארצי.

היצע נוסף 

א. המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע זה הינם כאלה שמפיקיהם מבקשים להציגם בפני תלמידים במסגרת החינוך הפורמאלי, באופן עצמאי וללא בחינה מקצועית של ועדת הרפרטואר. המפגשים/המופעים מומלצים על ידי סגלי ההוראה בלבד. כניסה למסלול זה מקנה חשיפה בהיצע המוצג באתר ותכניו מועלים לאתר באופן עצמאי על ידי המפיקים ובאחריותם בלבד שלא על פי המבנה, השיטה והעקרונות של סל תרבות ארצי.

ב. נוהל הצטרפות למסלול ההיצע הנוסף:

 1. על המפיק/האמן להצהיר, כי המופעים והמפגשים הנכללים במסלול זה משתייכים לתחום אמנות מסוים (תיאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, ספרות, קולנוע).

 2. אין לבחור יותר משני תחומי אמנות לכל מופע או מפגש.

 3. במידה שהמפיק/האמן בחר בתחום אשר אינו תואם את אופי המופע או המפגש אותו הציע, רשאי סל תרבות ארצי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל נימוק, שלא לאשר את כניסתו להיצע.

 4. המפיק/האמן מחויב להציג את פרטי המופע המוצע, לרבות המפרט הטכני ומחירו . כמו כן חובה לצרף שלושה מכתבי המלצה של סגלי הוראה על גבי טופס המלצה כפי שמופיע באתר הסל. על הממליצים להיות מבין מנושאי התפקידים הבאים: מנהלים, מורים/ גננים וצוות חינוכי ואקדמי בתחום החינוך, רכזי סל תרבות בבית הספר, מנהלי סל תרבות ביישוב.

  עוד חובה לצרף הצהרת האמן בדבר הימצאותם של כל האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים לו על פי דין.

 5. יש להכין את כל הפרטים, האישורים וההמלצות מבעוד מועד. ללא הפרטים המלאים, האישורים וההמלצות, לא ניתן לשמור את המופע במערכת ולא ניתן להשלים את תהליך ההצטרפות להיצע הנוסף.

 6. המפיק/האמן יציג מחיר מקסימאלי המבוקש להעלאת מופע/המפגש (כולל מע"מ) המוצע הכולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהצגת המופע/המפגש, לרבות עלות נסיעות. מובהר, כי המחיר הקבוע הינו מחיר אחיד להופעה אחת בפועל בכל מקום או אתר בארץ (להלן: "התמורה"). סל תרבות ארצי שומר לו את הזכות לפקח על מחיר זה ו/או להציע מחיר מומלץ.

 7. מובהר בזאת, כי התמורה המבוקשת להעלאת מופע אחד בפועל הינה המחיר הקבוע, המוחלט והסופי לה יהא זכאי המפיק/האמן במסגרת הצעתו במסלול ההיצע הנוסף ולא יחול בו כל שינוי אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב.

 8. עם סיום מילוי הפרטים, יוצג המופע באתר סל תרבות ארצי (מסלול ההיצע הנוסף), תחת תחום האמנות והנושא החינוכי אליו שויך באופן עצמאי על ידי המפיק/האמן, בליווי פרטי יצירת הקשר לשם תיאום.

 9. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בלוגו "סל תרבות ארצי" ו/או שימוש בצמד המילים "מאושר סל תרבות ארצי" או בכל וריאציה אחרת בעת פרסום המופע/מפגש ו/או שיווקו ו/או הפצתו ו/או בכל דרך אחרת. ניתן אך ורק לרשום כי "המופע נכלל בהיצע".

 10. פעל האמן בניגוד לקבוע בסעיף 8 דלעיל המופע/המפגש המוצע על ידו יוסר מאתר סל תרבות ארצי לאלתר וסל תרבות ארצי יהא חופשי לפעול כנגדו בכל האמצעים העומדים לו על פי דין.

 11. האישורים תקפים ל 3 שנים בלבד מיום הכניסה להיצע, בכל מקרה גם אם היו פעולות אחרי 3 שנים המופע/מפגש ייגרע ובמידה ותהיה מעוניין להכניסו מחדש עלייך להתחיל את התהליך מחדש.

 12. לאחר אישורו של מופע/מפגש להיצע האמנותי ע"י אחת הועדות, לא יהיה ניתן להעבירו להיצע הנוסף ב-3 השנים הבאות.

 13. באם נגרע מופע/מפגש מההיצע האמנותי, לא ניתן יהיה להגיש אותו להיצע הנוסף, אלא רק לאחר 3 שנים.

 

בכל בעיה ניתן לפנות:

ציפי גלנשניג, רכזת פניות ההצטרפות להיצע: zipig@matnasim.org.il

03-5653205

רות אלבג, מנהלת פעילות ועדת רפרטואר: rutha@matnasim.org.il

03-5653200

תוצאת תמונה עבור סל תרבות ארצי