חובות הפרילנסר

החובות המוטלות על אדם בעל עיסוק כ"עצמאי" מול רשויות המס השונות

מאת: ישראל בוימפלק-רואה חשבון

חבר/ה נכבד/ה

להלן תיאור תמציתי של עיקרי החובות המוטלות על אדם בעל עיסוק כ"עצמאי" מול רשויות המס השונות

1. רישום במס ערך מוסף

חובה להירשם כעוסק במשרדי מס ערך מוסף, מיד עם תחילת הפעילות העסקית.
לשם כך, יש להצטייד בתעודת זהות + צילום. יש לוודא כי הכתובת בתעודת הזהות מעודכנת. במידה והכתובת אינה מעודכנת יש להצטייד בעותק מחוזה השכירות ו/או אסמכתא רלוונטית אחרת. כמו כן יש להביא שיק מבוטל מחשבון הבנק או אישור מהבנק על פרטי החשבון המתנהל על שם העוסק.
רצוי להצטייד גם בתעודה מקצועית ו/או הסכם לגבי הכנסה צפויה, על מנת להוכיח למע"מ במקרה הצורך את "רצינות" הכוונות העסקיות.
הרישום יכול להעשות פיסית ע"י העוסק או באמצעות מייצג (רו"ח, יועץ מס וכיו"ב).

2. רישום במס הכנסה

במקביל לרישום במע"מ, יש להודיע מיידית למס הכנסה על העיסוק כעצמאי.
ההודעה מתבצעת ע"ג טופס המיועד לכך (ניתן להורדה באתר רשות המסים), ויכול להישלח בדואר לפקיד השומה באזור המגורים של החבר/ה.

3. רישום בביטוח לאומי

יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על שינוי הסטאטוס, על גבי טופס המיועד לכך המכונה "דין וחשבון רב שנתי".
בהתקיים תנאים מסוימים, ניתן להימנע מתשלום דמי ביטוח לאומי. כמובן שבמקרה שכזה, במקביל, החבר/ה לא יהיו מבוטחים לענין קצבאות הביטוח הלאומי כגון לידה, מילואים, פגיעה בעבודה וכו'.

4. ניהול ספרים ושמירת מסמכים

החל מתאריך הרישום קיימת חובה ל"ניהול פנקסים" הכוללת בד"כ פנקסי קבלות וחשבוניות, ספר תקבולים ותשלומים, שמירת תיעוד חוץ (מסמכי הוצאות) ועוד.
כמו כן, הואיל וממועד פתיחת התיק ובמשך שנות הפעילות יכולות הרשויות לבדוק מקורות כספיים, הוצאות מחיה וכיו"ב, רצוי ביותר לשמור כל מסמך בדבר תנועה כספית מהותית כגון, מקורות לרכישת דירה, מסמכי פדיון תוכניות חסכון, קופ"ג והשתלמות, מתנות ועוד.

5. אישור ניכוי מס במקור וניהול פנקסים

בד"כ תתבקשו להמציא ללקוחותיכם לפני התשלום אישור על גובה ניכוי המס במקור ואישור על ניהול פנקסים.לפיכך יש לדאוג בסמוך לפתיחת התיק במס הכנסה, לקבלת אישורים מתאימים.

6. עיסוקים מקבילים

אין כל מניעה למספר עיסוקים במקביל כלומר, ניתן להיות גם שכיר במשרה מלאה/חלקית וגם עצמאי.

7. הוצאות מוכרות

ע"פ החוק, ניתן לנכות מההכנסה הוצאות אשר הינן הכרחיות לצורך יצירת ההכנסות.
קיימות מגבלות שונות בחוק ובתקנות לגבי הוצאות מסוימות ורצוי לברר לגבי כל הוצאה באופן פרטני האפשרות לקיזוזה.כמובן שלצורך הכרה בהוצאות יש לשמור המסמכים המקוריים הרלוונטיים. אין להסתפק בריכוז המתקבל מחברת כרטיסי אשראי וכיו"ב.

הפירוט הנ"ל ניתן כשירות לחברים ע"י משרדינו. אין לראות בו יעוץ ספציפי ויש להתייעץ מראש לגבי כל מקרה ומקרה.

בברכה ובהצלחה,
ישראל בוימפלק
רואה חשבון

ISRAEL BOIMFLEK C.P.A.(ISR.) ישראל בוימפלק-רואה חשבון
13 TOVAL ST. RAMAT GAN 52522 תובל 13 רמת גן 52522
TEL: 03-7557550 טל': 03-7557550
FAX: 03-7557551 פקס: 03-7557551

המידע ניתן באדיבות איגוד במאי הטלויזיה והקולנוע