תקנון פרס הפרינג' הישראלי

פרס תיאטרון הפרינג' הישראלי תקנון הפרס פרק א': מטרות פרס הפרינג' הישראלי: 1. להביא לחשיפת היצירה והעשייה התיאטרונית העצמאית של יוצרים עצמאים ושל קבוצות בלתי תלויות בישראל. .2 להעלות את נושא הפרינג' הישראלי להגביר את העניין של שוחרי התאטרון, הציבור הישראלי כולו והתקשורת בתיאטרון העצמאי. 3. לקבוע מדי שנה את […]

פרס תיאטרון הפרינג' הישראלי

תקנון הפרס

פרק א': מטרות פרס הפרינג' הישראלי:

1. להביא לחשיפת היצירה והעשייה התיאטרונית העצמאית של יוצרים עצמאים ושל קבוצות בלתי

תלויות בישראל.

.2 להעלות את נושא הפרינג' הישראלי להגביר את העניין של שוחרי התאטרון, הציבור הישראלי

כולו והתקשורת בתיאטרון העצמאי.

3. לקבוע מדי שנה את הזוכים בפרסי הפרינג' הישראלי )להלן – "הפרס"( ולחלק את הפרסים.

4. להפוך את טקס חלוקת פרס תיאטרון הפרינג' לחגיגת פרינג' שנתית של כל העושים במלאכה.

פרק ב': עקרונות

.5 פרס הפרינג' יקיף את הפעילות התיאטרונית בישראל המופקת בתאטראות קטנים, בקבוצות

התאטרון, ביוצרים העצמאיים ובמרכזי הפרינג.

6. טקס חלוקת פרס הפרינג' יתקיים מדי שנה. הטקס יתקיים בתל אביב, פרט למקרים שבהם

תחליט האסיפה הכללית אחרת. הטקס יתקיים במרכז הפרינג' שהצגה שהוצגה בו זכתה בפרס

הצגת השנה בפרינג' בשנה שקדמה לו או בחלל אשר יאושר על-ידי ועד העמותה.

7. רשאים להציג מועמדים ו/או מועמדויות לפרס הפרינג':

א. מנהלי תאטראות קטנים, מנהלי מרכזי פרינג', יוצרים עצמאיים, קבוצות עצמאיות וכל

הפקת פרינג', למעט, הפקות של יוצרים ו/או קבוצות עצמאיות שבשנה הנדונה היה

אחד מבתי הפרינג' אולם הבית הקבוע של ההפקה ואשר אותם יוכל לרשום למועמדות

מנהל מרכז הפרינג'. על ההפקה המועמדת לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

.1 הפקת במה מלאה.

.2 הפקה שהופקה בישראל.

.3 הפקה ברמה מקצועית.

4. הפקה שהועלתה במהלך השנה הרלבנטית, כהגדרתה להלן, לפחות 5 הצגות.

ב. למען הסר ספק, לא יוכלו להציג מועמדים ו/או מועמדויות:

.1 בתי-ספר לתיאטרון. למעט, הצגות שהופקו בבית הספר ואשר אומצו על ידי

הגופים המנויים בס' 7 א'.

.2 . כל גורם או גוף שאינו נמנה עם המנויים בסעיף 7

.3 חברות הפקה מסחריות.

.4 תאטרון מסחרי.

.5 קבוצות עצמאיות העובדות בחסות או בשיתוף עם התאטראות המרכזיים בישראל

)אלו המשתתפות בפרס התאטרון הישראלי(. לחילופין: גשר, הבימה, תאטרון

חיפה, הקאמרי, בית לסין, תאטרון באר-שבע.

למרות האמור לעיל, להנהלת הפרס שמורה הסמכות לדון במקרים חריגים שיובאו בפניה ולאשר הצגת

מועמדות כפי שתחליט.

8. הצגת מועמדויות של הצגות על-ידי מי שעונה על דרישות סעיף 7 לעיל תהיה כדלקמן:

א. הגשת הצגה כמועמדת לפרס אפשרית רק על-ידי הבמאי ו/או הגורם ו/או הגוף המפיק

את אותה ההצגה.

ב. מועמדות לפרס של הצגה אשר שייכת במשותף על-ידי מספר גורמים תוגש על ידי כל

אותם גורמים במשותף.

ג. ההצגה המועמדת חייבת להיות הצגה למבוגרים.

ד. הצגת מועמדות מותנית בתשלום דמי השתתפות, גובה דמי ההשתתפות יקבע כל שנה

מחדש על ידי מטה הפרס.

דמי ההשתתפות מורכבים משני סכומים:

1.דמי חבר )עמותה ( בסך: 750 שח

2. דמי רישום הצגה כמתמודדת בסך: 500 שח

ה. בתי הפרינג יציגו מועמדויות לפי קריטריון הקובע את מספר ההצגות האפשרי

בהסתמך על הקיף הפעילות בכל תיאטרון, כדלהלן, במועד שיקבע מראש לפני תחילת

הצפיה, תחליט ההנהלה על מספר ההצגות.

9. ההצגות שיוצגו למועמדות פרס יהיו הצגות שהועלו בתקופה שבין 1אוקטובר שנה קודמת

לאוקטובר של כל שנה שוטפת )לעיל ולהלן – "השנה הרלבנטית"( והוצגו במהלך תקופה זאת

לא פחות מ 5 )חמש( פעמים. אלא אם יקבע אחרת.

10 . פרסי תאטרון הפרינג' יחולקו לפי קטגוריות ולפי הצגות.

11 . ניתן יהיה להציג בשנה הרלבנטית מועמדויות של מתמודדים לקבלת הפרס בקטגוריות השונות

בכל הצגה שבה השתתפו, בלי מגבלה לגבי מספר ההצגות בהן השתתפו, ובלבד שהצגות אלה

מוצגות למועמדות במסגרת פרס תיאטרון הפרינג' בשנה הרלבנטית.

ספירת הקולות שיקבל שחקן או יוצר תיעשה בנפרד לגבי כל הצגה בה השתתף, כך שמספר

הקולות שקיבל בהצגה אחת לא יצורף למספר הקולות שיקבל בהצגה או הצגות אחרות.

.12 ועד העמותה יהיה רשאי לקבוע כי הצגת המועמדויות על-ידי מי שרשאי להציגן למועמדות

תותנה בהרשמה ובתשלום דמי רישום כפי שיקבע הוועד.

.13 הצגת מועמדויות לפרס תיעשה בכתב שיימסר למשרדי ניהול הפרס בשנה

הרלוונטית, עד למועד שייקבע על-ידי הוועד בהתייחס לכל שנה רלבנטית.

.14 חבר השופטים הוא שיקבע את הקטגוריות בהן תתמודד כל הצגה שנרשמה לתחרות. קביעת

הקטגוריות תעשה על- פי מניין הקולות של חבר השופטים בכל קטגוריה.

.15 דירוג סדר המתמודדים בקטגוריות הפרס, יעשה על ידי מטה הפרס על –פי ספירת קולות חבר

השופטים ובפיקוח רואה חשבון.

.16 הזוכה בפרס בקטגוריה מסוימת יהיה אותו מי מבין המועמדים באותה קטגוריה אשר מספר

הקולות שקיבל מחבר השופטים ואשר ניתנו במסגרת אותה קטגוריה יהיה המספר הגדול ביותר

שניתן למי מן המועמדים באותה קטגוריה. למען הסר ספק לא תהיה אפשרות לצבור קולות

שקיבל המועמד ביותר מאשר הצגה אחת.

.17 קטגוריה שלא יימצאו בה בשנה הרלבנטית מתמודדים העוברים את מחסום הניקוד תיפסל ולא

תוצג לבחירה בשנה הרלבנטית.

.18 הארגון המנהלי של הצגת המועמדויות, בחירת הזוכים וחלוקת הפרס ייעשה על-ידי מטה הפרס

שימונה ויפעל לפי תקנון זה.

19 . הטקס השנתי של חלוקת הפרס יופק על- ידי הבית המארח את הטקס ו/או על–ידי גוף שייקבע

לכך על-ידי ועד העמותה.

פרק ג': קטגוריות הפרס

20 . פרס הפרינג' יחולק להצגות המועמדות, ליוצרים, השחקנים וגורמי הפקה המעורבים בהצגות

המועמדות בשנה הרלבנטית, והכל לפי הקטגוריות הבאות:

הערות:

 13 יוצרים ומבצעים בולטים יזכו מדי שנה בפרס ויקבלו פסלון ופרס כספי

 גובה הפרס הכספי יקבע בהתאם לזמינות תקציבית

 השופטים, במידה וימצאו לנכון, יוכלו לחלק את הפרס בכל אחת מהקטגוריות לשני זוכים, אך

לא יותר משנים. המקרה כזה יחולק הפרס הכספי בין שני הזוכים באופן שווה.

21 . פרסים מיוחדים:

א. פ רס מפעל חיים יוענק לאישיות מעולם התיאטרון על עשייה ותרומה מיוחדת להעלאת

קרנו של תיאטרון הפרינג' הישראלי. הפרס ייקרא על שמו של המעצב משה שטרנפלד ז"ל.

ב. הנהלת הפרס תפרסם קול קורא לקבלת הצעות למועמדים לקבלת פרס על מפעל חיים

ג. הצעות למועמדים יוגשו להנהלת הפרס

ד. ועדה חיצונית שתאושר על ידי הנהלת הפרס תתכנס ותבחר את המועמד שיקבל את הפרס

על מפעל חיים, מתוך רשימת המועמדים המומלצים שנאספו ע"י הקול קורא שפורסם.

ה. חבר הנהלת הפרס יהיה חבר בועדה לפרס על מפעל חיים

1. הצגת השנה בפרינג

2. המחזאי הישראלי של השנה

3. במאי/ת השנה.

4. שחקן השנה.

5. שחקנית השנה.

5א שחקן/ית המשנה של השנה

6. מבצע/ת השנה.

7. עיבוד מחזה.

8. מלחין/ת השנה על כתיבת מוסיקה

להצגה.

9. מעצב/ת התפאורה של השנה

10 . מעצב/ת תלבושות של השנה

11 . מעצב/ת התאורה של השנה

12 . עבודה קבוצתית.

13 .שפת במה )קונספט(

ו. ועדת הפרס סוברנית להחליט על הזוכה לפי שיקול דעתה ולהביא הצעות משלה.

ב. פ רס האיש/הגורם הרע של השנה לפרינג'.

הפרסים המיוחדים ייקבעו ויוענקו על-פי החלטת האסיפה הכללית בעקבות המלצת ועד

העמותה.

ג. חבר השופטים יחליט להמליץ להוסיף או לפסול קטגוריות על פי מסקנות שתתקבלנה

בתהליך השיפוט

22 . האסיפה הכללית בהמלצת ועד העמותה תוכל לאשר הוספת קטגוריה באופן חד-פעמי.

פרק ד': ועדת השיפוט

.23 במסגרת פרס תיאטרון הפרינג' יפעל חבר שופטים שימנה עד 20 חברים.

האסיפה הכללית בהמלצת ועד העמותה תוכל לשנות מפעם לפעם את מספר חברי הועדה.

24 . חבר השופטים ייצגו ברובם את התחומים והמקצועות השונים בתיאטרון, ואת התקשורת,

ויורכבו מנציגים כדלקמן:

א. ______ במאים.

ב. _______מחזאים.

ג. _______מוסיקאים.

ד. _______מעצבי תפאורה

ה. _______מעצבי תלבושות.

ו. _______מעצבי תאורה.

ז. _______שחקנים.

ח. _______נציגי תקשורת.

ט. ____ ___מפיק במה.

י. _______נציג ציבור

.25 לא ייבחרו כשופטים בעלי תפקידים בגופים הרשאים להגיש התמודדות.

26 . שופטים יהיו מנועים מלהצביע עבור הצגה או מתמודד שיש להם קירבה או נגיעה כל שהיא

אליו/הם.

27 . אחת לשנה יחליף כל אחד מן הגורמים הממנים את חבריו מקרב ועדת השיפוט.

28 . למרות האמור לעיל, שופט לא יכהן יותר משלוש שנים.

29 . שופט שלא יצפה ברוב ההצגות המועמדות לפרס בשנה רלבנטית, לא יוכל להצביע ויוחלף על-

ידי הגורם שמינה אותו בחבר אחר.

29 א כל שופט חייב לראות לא פחות מ 80% מן ההצגות המתמודדות וכל הצגה מתמודדת חייבת *

להצפות ע"י 80% מן השופטים על מנת להכנס לרשימת המתמודדים הסופית בה תדון ועדת

השיפוט בישיבתה.

.30 האחריות והתיאום להרכבת ועדת השיפוט, להחלפת חבריה, וכל הקשור בתפקודה המנהלי

התקין של ועדת השיפוט מוטלים על מטה הפרס.

.31 המועמדים או נציגיהם יהיו אחראים להזמנת ועדת השיפוט להצגות המועמדות לפרס, ויהיו

אחראים לכך שחברי ועדת השיפוט יקבלו מידע שלם על ההצגות המתחרות.

32 . חברי ועדת השיפוט יוזמנו לצפייה בהצגות המועמדות פעם אחת בלבד.

פרק ה': אופן בחירת המועמדים והזוכים

33 . דירוג המועמדים בקטגוריות הפרס ובחירת הזוכה בכל קטגוריית פרס, והכל לגבי שנה

רלבנטית, ייעשו על-ידי חברי ועדת מטה הפרס על פי מניין קולות השופטים.

.34 מטה הפרס יהיה אחראי על הקשר השוטף בין המועמדים לבין ועדת השיפוט, יסייע לכל

הגורמים כפי שיתבקש, ויהיה אחראי על התפקוד האדמיניסטרטיבי התקין של מנגנון הבחירה.

.35 השופטים יחזירו את טפסי הבחירה שיקבלו, כשהם ממולאים על ידם, לכתובת שיקבע מטה

הפרס, עד 7 )שבעה( שבועות לפני מועד טקס חלוקת הפרס. מטה הפרס ידאג להודיע לכל

השופטים מהו המועד האחרון להחזרת הטפסים. בתאריך שיקבע מטה הפרס, לאחר המועד

האחרון להחזרת הטפסים על-ידי השופטים, ולכל היותר חמישה שבועות לפני מועד חלוקת

הפרס, יתכנס מטה הפרס על מנת לקיים דיון, על-פי טפסי הבחירה שהוחזרו למטה, ולבחור את

4 המועמדים וכן את הזוכים המטה ייצרף לתהליך משקיף מעמותת פרס הפרינג', על מנת

לעזור עזרה טכנית למטה הפרס. המשקיף יהיה חייב חובת סודיות, והוא ישמור על סודיות בכל

הנוגע למידע שהגיע לידיעתו בקשר לכך.

35 א' תהליך השיפוט יהיה: השופטים יתכנסו לישיבה ובדיון שיתקיים בישיבה יקבעו 4 המועמדים

לזכיה בכל קטגוריה וכן האם להוסיף או לגרוע קטגוריות כנאמר בסעיף 21 ג'.

לאחר הישיבה של חבר השופטים יקבע כל שופט בנפרד, על גבי טופס את הזוכים בקטגוריות

השונות מתוך 4 המועמדויות בכל קטגוריה שנבחרו בישיבת השופטים.

36 . מטה הפרס יקבע את סדר המועמדים בכל קטגוריה, על פי מספר הקולות שקיבל כל מועמד

באותה קטגוריה על-פי הטפסים, לגבי כל הצגה שהוא היה מועמד בה, והכל באופן שהזוכה

בפרס בקטגוריה מסוימת יהיה אותו מי מבין המועמדים באותה קטגוריה אשר מספר הקולות

שקיבל מחברי ועדת השיפוט ואשר ניתנו במסגרת אותה קטגוריה יהיה המספר הגדול ביותר

שניתן למי מן המועמדים באותה קטגוריה. למען הסר ספק לא תהיה אפשרות לצבור קולות

שקיבל המועמד ביותר מאשר הצגה אחת.

37 . אם ייווצר מצב של שוויון בין המועמדים בקטגוריה מסוימת, ינהגו כדלקמן:

א. אם שני מועמדים יקבלו מספר קולות זהה שיהיה גם הגבוה יותר בקטגוריה

הרלבנטית, יוענק הפרס לשניהם. אם השוויון יהיה בין יותר משני מועמדים, יתייעץ

מטה הפרס עם 4 מחברי ועדת השיפוט, שייקבעו מראש על-ידי ועדת השיפוט, מבין

. נציגי הגורמים המנויים בסעיף 25

3)שלושה( חברי מטה הפרס יחד עם 4 )ארבעה( הנציגים הנ"ל יחליטו, על-פי רוב

דעות בהצבעה, מי יהיו הזוכים בפרס באותה קטגוריה.

ב. מטה הפרס יסכם את התוצאות בפרוטוקול שייחתם על-ידי כל חבריו. בפרוטוקול יציין

המטה את ארבעת המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר בכל קטגוריה,

תציין מיהו הזוכה בפרס בכל אחת מן הקטגוריות, ותציין באיזו הצגה – ובמקרים

המתאימים באיזה תפקיד- זכה הזוכה בפרס.

ג. בכל שאלה שתתעורר ואין לה פתרון בתקנון הפרס ואשר תהיה נוגעת לכשרות

הטפסים, לקולות חברי ועדת השיפוט, ולבחירת הזוכים – יכריע מטה הפרס.

ד. מיד עם סיום ספירת הקולות וקביעת הזוכים על-ידי מטה הפרס, יודיע מטה הפרס

מיהם ארבעת המועמדים לזכייה בכל קטגוריה. מטה הפרס ידאג לפרסם את רשימת

המועמדים, ולתת לפרסום זה היקף והד מירביים.

ה. פרוטוקול מטה הפרס, וכל המידע בדבר הזוכים בקטגוריות השונות, יישמרו על-ידיו

בסוד, ויודעו רק בטקס חלוקת הפרס. לשם כך ימסור מטה הפרס למנהל הפרס את

רשימת הזוכים מוקדם בבוקר הטקס.

פרק ו': מטה הפרס

38 . מטה הפרס ימנה 7 )שבעה( חברים ויורכב מחברי הנהלת עמותת פרס התאטרון, 1 )אחד(רו"ח,

1( נציג ציבור. ( 1 )אחד( עו"ד ו – 1

39 . חברי מטה הפרס ייבחרו על-ידי הועד המנהל של עמותת הפרס ומינוים יובא לאישור האסיפה

הכללית.

.40 מטה הפרס ימלא את התפקידים המוטלים עליו בתקנון זה, ויעסוק בכל הכרוך בארגון תקין של

ועדת השיפוט, נושא הצגת המועמדויות, קישור בין הגופים או הוועדות השונות הנזכרים בתקנון

ותיאום ביניהם, סיוע לבית שיפיק הטקס בארגון הטקס ובכל הכרוך בכך, וכן בכל מה שיידרש

כדי ליישם את הנאמר בתקנון הפרס.

41 . מטה הפרס יהיה כפוף לוועד העמותה

42 . מטה הפרס יקבע בעצמו את סדרי דיוניו ואופן קבלת החלטותיו.

43 . חברי מטה הפרס ישמרו בסוד את כל המידע שהגיע לידיהם בתוקף תפקידם כחברי מטה הפרס,

ולא ימסרו לשום אדם ושום גורם כל מידע שהגיע לידיהם כאמור, הן לפני הטקס והן אחריו.

זאת, פרט לדברים שלגביהם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה.

פרק ז: ועדת בוררות

44 . האסיפה הכללית, בהמלצת הועד המנהל של העמותה, תמנה ועדת-בוררות אשר תבדוק

שאילתות שיוגשו בפניה על-ידי חברי העמותה.

45 . ועדת-הבוררות תמנה 3 )שלושה( אנשים, שאינם חברי העמותה, ואשר ישמשו כבוררים לצורך

ביצוע מלאכתה.

46 . ועדת-הבוררות תפעל בהתאם להוראות התקנון.

47 . בכל שאלה שתובא לוועדת-הבוררות ושאין עליה תשובה בתקנון, תקבל ועדת-הבוררות החלטה,

והחלטה זו תחייב את כל הנוגעים בה.

פרק ט: כללי

48 . בכל שאלה שתתעורר, ואשר אין בתקנון הוראות לגביה או סמכות להכרעה בה, יכריע הועד

המנהל של עמותת פרס הפרינג'. הועד המנהל יוכל, אם ימצא לנכון, להעביר את השאלה

להכרעת ועדת-הבוררות.

49 . האסיפה רשאית לשנות מפעם לפעם את התקנון בהתאם להמלצת הועד המנהל.